MacBook Pro

Анімація MacBook Pro 14 і 16 дюймів MacBook Pro 14 і 16 дюймів

Турбопро­фесійний.

Зустрічайте найпотужніший MacBook Pro.
Завдяки блискавично швидкому чипу M1 Pro
або M1 Max — першому про­це­со­ру,
роз­роб­ле­ному Apple спеціально
для про­фе­сіо­налів, — ви отримуєте

рево­лю­ційну про­дук­тив­ність і неймовірно витривалий акумулятор. Більше того, він має дивовижний дисплей Liquid Retina XDR та найкращі камеру й звук серед ноутбуків Mac, а також усі потрібні порти. MacBook Pro — перший ноутбук Apple такого рівня. Це просто машина.

До 3,7х швидший
центральний
процесор1

До 13х швидший
графічний
процесор2

До 11х швидше
машинне
навчання3

До 21 години
роботи
від акумулятора4

Зображення портів MacBook Pro, розташованих на корпусі ліворуч
Зображення портів MacBook Pro, розташованих на корпусі праворуч

Дія Pro. Сила Max.

Чип M1 Pro

Нестримний.

Центральний
процесор
до 10 ядер

Графічний
процесор
до 16 ядер

Об’єднана пам’ять до 32 ГБ

Пропускна здатність пам’яті до 200 ГБ/с

Чип M1 Max

Нестримніший.

Центральний
процесор
10 ядер

Графічний
процесор
до 32 ядер

Об’єднана пам’ять до 64 ГБ

Пропускна здатність пам’яті до 400 ГБ/с

M1 Pro й M1 Max підно­сять ней­мо­вірну архі­тек­туру M1 до нових висот. Крім того, вперше архі­тек­туру системи на чипі (SoC) було додано в ноутбук серії Pro. Обидві моделі мають більше ядер цент­раль­ного й гра­фіч­ного про­це­со­рів, а також більше об’єд­на­ної пам’яті, ніж модель, яка оснащена чипом M1. Завдяки потуж­ному про­це­сору Neural Engine для при­ско­ре­ного машин­ного навчання та онов­ле­ним мульти­ме­дій­ним про­це­со­рам із підтрим­кою ProRes, M1 Pro та M1 Max дають змогу про­фе­сіо­на­лам вико­ну­вати зав­дання, які раніше були немож­ли­вими.

M1 Pro

Нестримний.

M1 Pro виводить винят­кову про­дук­тив­ність архі­тек­тури M1 на новий про­фе­сій­ний рівень. Навіть най­мас­штаб­ніші проєкти легко вико­ну­ються завдяки 10‑ядерному цент­раль­ному проце­сору, графіч­ному процесору зі щонай­більше 16 ядрами, 16‑ядерному процесору Neural Engine, а також спе­ці­аль­ним меха­ніз­мам кодування й деко­ду­вання муль­ти­медіа з підтрим­кою кодеків H.264, HEVC та ProRes.

Детальне анімаційне відео

Графічний процесор до 16 ядер

Об’єднана пам’ять до 32 ГБ

Пропускна здатність пам’яті до 200 ГБ/с

Підтримка двох зовнішніх моніторів

До 20 потоків відео 4K у форматі ProRes5

Xcode

M1 Max

Нестримніший.

M1 Max — це най­по­туж­ні­ший чип, який було створено для про­фе­сій­ного ноутбука. Його оснащено 10‑ядерним цент­раль­ним проце­сором, графіч­ним проце­сором зі щонай­більше 32 ядрами й 16‑ядерним проце­сором Neural Engine. Він забезпечує вдвічі швидшу обробку графіки й удвічі більшу пропускну здатність пам’яті, ніж M1 Pro. Чип оснащено окремим мульти­ме­дій­ним проце­сором для деко­ду­вання й двома для кодування (тепер кодування відео прискорено вдвічі), а також двома при­ско­рю­ва­чами ProRes, які забез­пе­чують іще вищу багато­по­то­кову продуктивність.

Сцена Final Cut Pro

Графічний процесор до 32 ядер

Об’єднана пам’ять до 64 ГБ

Пропускна здатність пам’яті до 400 ГБ/с

Підтримка чотирьох зовнішніх моніторів

До 7 потоків відео 8K у форматі ProRes6

Final Cut Pro на MacBook Pro
Final Cut Pro

Виберіть розмір. Виберіть чип.
І на зліт.

Final Cut Pro
Logic Pro

Новий MacBook Pro доступний у моделях із діагоналлю 14 і 16 дюймів. Кожну модель може бути оснащено чипом М1 Pro або M1 Max, і будь-яка кон­фі­гу­ра­ція забез­пе­чить безпре­це­дент­ний рівень про­фе­сій­ної продуктивності. Ви можете працю­вати з міль­йонами полігонів у Cinema 4D, реда­гу­вати до семи потоків відео 8K ProRes у Final Cut Pro або вико­ну­вати колірну корекцію в HDR на відео 8K у форматі ProRes 4444, хоч би де ви були.

І так увесь день.

Adobe Photoshop Lightroom Classic

Висока продук­тив­ність і приго­ломш­ливий час авто­номної роботи — це магія процесорів Apple. На одному заряді аку­му­ля­тора ви можете написати в чотири рази більше коду Xcode19 або вдвічі довше редагувати зобра­ження в Lightroom Classic.20 І на відміну від інших ноутбуків, MacBook Pro забез­пе­чує таку ж при­го­ломш­ливу про­дук­тив­ність неза­лежно від того, підключений він до мережі чи ні.

Модель 14 дюймів

До17годинвідтворення відео21
До11годинкористування інтернетом завдяки бездротовому підключенню21

Модель 16 дюймів

До21годинивідтворення відео22
До14годинкористування інтернетом завдяки бездротовому підключенню22

Охолодження — вогонь. Удоско­на­лені системи термо­ре­гу­ляції пере­мі­щу­ють на 50 відсотків більше повітря, навіть за нижчої швид­кості обер­тання вен­ти­ля­тора. А завдяки ефективності процесора Apple вентилятори ніколи не вмикаються під час виконання багатьох щоденних завдань.

Супероб’єм. На супершвидкості. Отримайте приго­ломш­ливу швид­кість зчитування 7,4 ГБ/с з нако­пи­чу­вача SSD ємністю до 8 ТБ23 — це вдвічі швидше, ніж у поперед­нього покоління.24 Тож ви можете миттєво відкривати відео у форматі 8K або одно­часно зберігати сотні тисяч фотографій у форматі RAW.

XDR очам на радість.

Blackmagic Design DaVinci Resolve

Liquid Retina XDR. Це перший дисплей для ноутбуків Mac з екстре­маль­ним дина­міч­ним діапа­зо­ном і конт­раст­ністю мільйон до одного. На такому екрані напрочуд приємно пере­гля­дати фото, грати в ігри й дивитися відео у форматі HDR — чудово видно світлі ділянки, чітко передаються всі деталі в темних зонах, а кольори яскраві та природні. Кожен дисплей проходить заводське каліб­ру­вання й підтримує профе­сійні режими для грейдингу в HDR, роботи з фото­гра­фіями, дизайну та додру­карсь­кої підготовки.

ProMotion. Це перші комп’ютери Mac, для яких було реалі­зо­вано підтримку ProMotion, з якою все працює швидко й без проблем — від про­кру­чу­вання вебсто­рінок до рухів у ком­п’ютер­них іграх. При цьому ноутбук споживає менше енергії. Макси­мальна частота онов­лення екрана становить 120 Гц. Фактичне значення адап­тивно змінюється, авто­ма­тично під­лаш­то­ву­ючись під швидкість руху об’єктів на екрані ноутбука. А для реда­гу­вання відео з під­три­мкою ProMotion можна вибрати фіксовану частоту оновлення, яка відповідає параметрам запису.

1 000 кд/м² постійної яскравості

1 600 кд/м² максимальної яскравості

10 000 діодів mini‑LED

1 000 000:1 контрастність

1 000 000 000 кольорів

16,2″

3456×2234

7,7 млн пікселів

254 пікселі на дюйм

14,2″

3024×1964

5,9 млн пікселів

254 пікселі на дюйм

Нівроку —
камера HD 
1080p.

Сьогодні залишатися на зв’язку важливо як ніколи. Тому ми подвоїли роздільну здатність камери MacBook Pro до 1080p та збільшили діафрагму, щоб вона пропускала більше світла. Маючи при цьому збільшену матрицю з великою кількістю ефективних пікселів, камера дає вдвічі якіс­ніше зобра­ження при недо­стат­ньому освітленні.

Три мікрофони студійної якості. Мікрофони в цих моделях мають до 60 відсотків нижчий поріг шуму, тому MacBook Pro може сприймати навіть тихі звуки. А система з трьох спрямованих мікрофонів дає змогу зробити так, щоб ваш голос завжди звучав голосно й виразно.

Система із шести динаміків. Чотири низько­час­тотні динаміки з пригні­чен­ням резонансу розши­рюють діапазон звучання — різниця становить до поло­вини октави — і відтво­рюють до 80 відсот­ків більше басів. Ефективні висо­ко­час­тотні динаміки чіткіше й повніше передають вокальні партії.

Технологія просторового аудіо. Під час відтворення музики й відео зі звуком у форматі Dolby Atmos система із шести динаміків і передові алгоритми дають змогу MacBook Pro формувати просторове аудіо, забезпе­чуючи чудове об’ємне звучання. У поєднанні із дисплеєм Liquid Retina XDR це нагадує портативний кінотеатр.

Підключай­тесь досхочу.

Слот для карт SDXC дає змогу переносити фото й відео. Порт HDMI — підключення теле­візорів і моніторів. Вихід 3,5 мм авто­ма­тично розпізнає навушники з високим імпедансом і коригує параметри. Завдяки трьом портам Thunderbolt 4 можна підклю­чити високо­швид­кісні перифе­рійні пристрої. А до порту живлення MagSafe 3 легко примаг­ні­тити кабель для швидкого заряджання.

  • MagSafe 3
  • Thunderbolt 4
  • Порт для навушників
  • SDXC
  • Thunderbolt 4
  • HDMI
  • MagSafe 3
  • Ще більше пікселів. До моделей із чипом M1 Max можна підклю­чити до трьох моніторів Pro Display XDR та телевізор 4K. До моделей із чипом M1 Pro — до двох моніторів Pro Display XDR.

Pro‑клавіатура до pro‑потуж­ності.

На клавіатурі Magic Keyboard MacBook Pro вперше з’явився ряд повно­роз­мір­них меха­ніч­них функ­ціо­наль­них клавіш. Такі клавіші особливо цінують професійні користувачі через тактильні відчуття. Ви змо­жете швидко акти­вувати пошук Spotlight, Диктування та функцію «Не турбувати». Крім того, на клавіші Touch ID тепер є спеці­альне рельєфне кільце, завдяки якому простіше пра­вильно прикласти палець для роз­бло­ку­вання Mac.

macOS Monterey та Apple silicon. Краса та сила.

У macOS Monterey можна вико­рис­то­ву­вати одну клавіатуру, трекпед і мишу для одно­часної та безпе­рерв­ної роботи на Mac та iPad завдяки функції Universal Control. Автома­ти­зуйте складні завдання за допо­могою Команд. Діліться своїм екраном, дивіться разом фільми чи працюйте з колегами через FaceTime. А ще пере­гля­дайте сторінки на покра­щеному Safari. Коли настає час скон­цент­ру­ва­тися, функція «Зосередження» фільтрує будь-які сповіщення, відображаючи тільки позначені.

Дізнайтеся більше про macOS Monterey

Професійні додатки. Сила чипів M1 Pro та M1 Max в дії.

Понад 10 000 додатків і плагінів уже опти­мі­зо­вано для про­це­сора Apple. Ба більше, техно­логія Rosetta 2 авто­ма­тично адаптує додатки, створені для комп’ютерів із процесо­рами Intel, і дає змогу вико­ри­с­то­ву­вати їх на нових MacBook Pro.

Створений із турботою про довкілля.

Під час створення MacBook Pro ми прагнули максимально зменшити вплив на довкілля. Його корпус не містить шкідливих хімічних речовин і матеріалів. Папір для пако­вання над­хо­дить суто з еко­ло­гічно від­по­ві­даль­них лісових гос­по­дарств. А всі рідкіс­но­зе­ме­льні магніти, які вико­ри­с­то­ву­ються в динаміках, приводі вен­ти­ля­тора та порті живлення, є переробленими.

Детальніше про Apple і довкілля

Виберіть свій Mac.

Apple для роботи

Потужний стимул для розвитку вашої компанії.

Дізнайтеся про Apple для роботи

Дізнайтеся, чому Mac створено для бізнесу