Gebruiksvoorwaarden Apple website

Juridische informatie en kennisgevingen

Eigendom van de Site; instemming met de Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’) gelden voor de Apple website www.apple.com en alle bijbehorende sites die zijn gekoppeld aan www.apple.com door Apple, haar dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen, inclusief Apple sites overal ter wereld (samen de ‘Site’). De Site is eigendom van Apple Inc. (‘Apple’) en haar licentiegevers. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, MOET U DE SITE NIET GEBRUIKEN.

Apple behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen inzicht bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan deze Gebruiksvoorwaarden toe te voegen of uit deze Gebruiksvoorwaarden te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Als u de Site na het publiceren van wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord bent gegaan met de wijzigingen. Zolang u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Apple u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar beperkt recht om de Site te openen en te gebruiken.

Inhoud

Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, artwork en computercode (verzamelnaam ‘Inhoud’), inclusief, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, coördinatie, expressie, ‘look & feel’ en indeling van dergelijke Inhoud die zich bevindt op de Site is eigendom van en wordt beheerd of in licentie gegeven door of aan Apple, en valt onder de wetgeving aangaande vormgeving, auteursrecht, octrooien en handelsmerken en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetgeving tegen oneerlijke mededinging.

Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden mag zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Apple geen enkel onderdeel van de Site en geen Inhoud op enige wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, doorgegeven of verspreid (inclusief ‘spiegeling’) naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verspreiding of voor commerciële doeleinden.

U mag gebruik maken van informatie over producten en diensten van Apple (zoals gegevensbladen, artikelen uit de knowledge base en vergelijkbare materialen) die doelbewust door Apple beschikbaar zijn gesteld om te worden gedownload van de Site, op voorwaarde dat u (1) niet de eigendomsverklaring uit kopieën van dergelijke documenten verwijdert, (2) dergelijke informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële informatiedoeleinden en de informatie niet kopieert of publiceert op een netwerkcomputer of deze verspreidt in media van welke aard dan ook, (3) geen wijzigingen aanbrengt in de informatie, en (4) geen aanvullende toezeggingen doet of garanties geeft met betrekking tot dergelijke documenten.

Uw gebruik van de Site

U mag geen deep-link-, page-scrape-, robot- of spider-functies of andere geautomatiseerde voorzieningen, programma’s, algoritmes of methodologieën, of vergelijkbare of gelijkwaardige handmatige processen gebruiken teneinde enig onderdeel van de Site of de Inhoud te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige wijze de navigatiestructuur of weergave van de Site of de Inhoud reproduceren of omzeilen om (te trachten) materiaal, documenten of informatie te verkrijgen via enige methode die niet doelbewust beschikbaar is gesteld via de Site. Apple behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te verhinderen.

U mag niet proberen om zich onbevoegde toegang te verschaffen tot enig deel of enige voorziening van de Site, of enige andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de Site of met een server van Apple, of tot diensten die op of door middel van de Site worden aangeboden, door hacking, het achterhalen van wachtwoorden of op enige andere onrechtmatige wijze.

U mag niet de beveiliging van de Site of van een netwerk dat met de Site is verbonden, onderzoeken, meten of testen, of de beveiligings- of identiteitscontrolemechanismen van de Site of van een netwerk dat met de Site is verbonden schenden. U mag geen reverse look-up uitvoeren met informatie over een andere gebruiker van of bezoeker aan de Site, of een andere klant van Apple, inclusief een andere dan uw eigen Apple account, en u mag de herkomst van deze informatie niet (pogen te) traceren. Ook mag u de Site of een andere dienst of informatie die beschikbaar wordt gesteld of aangeboden door of via de Site niet gebruiken met het doel om andere dan uw eigen informatie of door de Site beschikbaar gestelde informatie openbaar te maken.

U verklaart dat u de infrastructuur van de Site of de systemen of netwerken van Apple, of systemen of netwerken die met de Site of met Apple zijn verbonden, niet onredelijk of onevenredig zult belasten.

U verklaart dat u het naar behoren functioneren van de Site of transacties die op de Site worden uitgevoerd niet zult verstoren of zult proberen te verstoren met apparaten, software of routines.

U mag geen kopteksten vervalsen of op enige andere wijze indicatoren manipuleren om de oorsprong te verbergen van een bericht of doorsturing die u naar Apple stuurt op of via de Site of een dienst die wordt aangeboden op of via de Site. U mag niet voorwenden dat u iemand anders bent of vertegenwoordigt en u mag zich ook niet uitgeven voor een andere natuurlijke of rechtspersoon.

U mag de Site of welke Inhoud daarop dan ook niet gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn krachtens de onderhavige Gebruiksvoorwaarden of een verzoek doen tot het uitvoeren van illegale activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Apple of anderen.

Aankopen; Overige voorwaarden

Er kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op de aankoop van goederen of diensten en op specifieke onderdelen of voorzieningen van de Site, met inbegrip van prijsvragen, promotieacties en andere vergelijkbare voorzieningen. Al deze aanvullende voorwaarden worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. U verklaart dat u zich aan die voorwaarden zult houden, inclusief - indien van toepassing - het aangeven dat u de wettelijke leeftijd hebt om dergelijke diensten of voorzieningen te gebruiken of hieraan deel te nemen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die zijn gepubliceerd voor of van toepassing zijn op een specifiek gedeelte van de Site of voor een dienst die wordt aangeboden op of via de Site, met elkaar in tegenspraak zijn, zijn de laatstgenoemde voorwaarden leidend met betrekking tot uw gebruik van dat gedeelte van de Site of de specifieke dienst.

De verplichtingen van Apple, indien deze er zijn, met betrekking tot haar producten en diensten vallen uitsluitend onder de overeenkomsten in verband waarmee deze worden geleverd, en niets op deze Site kan worden uitgelegd als een wijziging van dergelijke overeenkomsten.

Apple heeft het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in producten en diensten die op de Site worden aangeboden, of in de geldende prijzen van die producten of diensten. De materialen op de Site die betrekking hebben op producten en diensten kunnen verouderd zijn en Apple is niet verplicht de materialen op de Site met betrekking tot die producten en diensten bij te werken.

De volgende voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Site en worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel hiervan:

Elk van deze beleidsrichtlijnen kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd op de Site.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Voor bepaalde voorzieningen of diensten die worden aangeboden op of via de Site moet u wellicht een account openen (waaronder het instellen van een Apple ID en wachtwoord). U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de informatie aangaande uw account, waaronder uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account als gevolg van het niet-veilig en vertrouwelijk houden van deze informatie. U verklaart dat u Apple onmiddellijk op de hoogte zult stellen van onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of van een andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die Apple of een andere gebruiker of een bezoeker van de Site leidt doordat iemand anders uw Apple ID, wachtwoord of account heeft gebruikt, als gevolg van het feit dat u uw accountgegevens niet veilig en vertrouwelijk hebt gehouden.

U mag op geen enkel moment een Apple ID, wachtwoord of account van iemand anders gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van de houder van die Apple ID, dat wachtwoord of die account. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortkomt uit nalatigheid bij het naleven van deze verplichtingen.

Privacy

Het privacybeleid van Apple is van toepassing op het gebruik van deze Site en de voorwaarden daarvan maken op grond van deze vermelding deel uit van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Klik hier om het privacybeleid van Apple te bekijken. Bovendien erkent u door de Site te gebruiken dat internetverkeer nooit volledig privé of veilig is en gaat u hiermee akkoord. U begrijpt dat alle berichten en informatie die u naar de Site verstuurt, door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, zelfs als expliciet wordt aangegeven dat bepaalde gegevens (zoals creditcardinformatie) versleuteld worden verzonden.

Koppelingen naar andere sites en naar de Apple Site.

Deze Site kan koppelingen bevatten naar onafhankelijke websites van derden (‘gekoppelde sites’). Deze gekoppelde sites worden uitsluitend vermeld bij wijze van service aan onze bezoekers. Dergelijke gekoppelde sites vallen niet onder de controle van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gekoppelde sites of voor informatie of materiaal op gekoppelde sites. Uw interactie met deze gekoppelde sites is geheel op eigen verantwoording.

Disclaimers

APPLE BELOOFT NIET DAT DE SITE OF ENIGE INHOUD, DIENST OF VOORZIENING VAN DE SITE FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN, NOCH DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. DE SITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN ‘ALS ZODANIG’ EN ‘VOOR ZOVER BESCHIKBAAR’ GELEVERD. ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERSTREKT OP DE SITE IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN ZONDER KENNISGEVING. APPLE KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT VAN DE SITE VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF BESMETTING OF SCHADELIJKE EIGENSCHAPPEN. APPLE SLUIT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, UIT, INCLUSIEF GARANTIES VOOR JUISTHEID, NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HANDELINGEN, NALATIGHEID OF GEDRAG VAN DERDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN VAN APPLE. U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN EVENTUELE GEKOPPELDE SITES. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET DE SITE OF DE INHOUD DAAROP, BESTAAT UW ENIGE VERHAAL TEGEN APPLE UIT HET BEËINDIGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN VERHAAL IS ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

De bovenstaande disclaimer geldt voor alle schade, aansprakelijkheid of letsel veroorzaakt door nagelaten prestaties, fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertraagde werking of overdracht, computervirussen, onderbroken communicatielijnen, diefstal of vernietiging van of onbevoegde toegang tot, wijziging of gebruik, of dit nu is vanwege contractbreuk, een onrechtmatige daad, nalatigheid of een andere actie.

Apple behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving een of meer van de volgende acties uit te voeren: (1) werking van of toegang tot de Site of enig deel van de Site wijzigen, opschorten of beëindigen; (2) de Site of enig deel van de Site, en toepasselijk beleid of voorwaarden wijzigen; en (3) de werking van de Site of enig deel van de Site onderbreken, indien noodzakelijk voor al dan niet routinematig onderhoud, herstel van fouten of andere wijzigingen.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve voor zover dit in strijd is met de wet is Apple in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, incidentele schade of schadevergoeding met een bestraffende of preventieve werking, inclusief gederfde winst, zelfs als Apple op de hoogte gesteld is van het risico van dergelijke schade.

Indien Apple, ondanks de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, jegens u aansprakelijk wordt bevonden voor schade die of verlies dat voortkomt uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van de Site of Inhoud daarvan, zal de aansprakelijkheid van Apple nooit groter zijn dan (1) het totaalbedrag van het abonnement of vergelijkbare vergoedingen voor een dienst of voorziening van of op de Site die zijn betaald in de zes maanden voorafgaande aan de datum van de oorspronkelijke claim die is ingediend tegen Apple (maar exclusief de aanschafprijs van hardware- of softwareproducten van Apple of AppleCare of een vergelijkbaar ondersteuningsprogramma), of (2) USD 100,00. In rechtsgebieden waar geen beperking van de aansprakelijkheid is toegestaan, kan het zijn dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Apple en de functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorafgaande en toekomstige eigenaren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen van Apple schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van de gevolgen van eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of kosten (waaronder juridische kosten) van derden tegen Apple als gevolg van of voortvloeiend uit of met betrekking tot uw gebruik van de Site.

Schending van deze Gebruiksvoorwaarden

Apple kan informatie over u (inclusief uw identiteit) onthullen als wij vaststellen dat dit nodig is in verband met een onderzoek of een klacht met betrekking tot uw gebruik van de Site, of om iemand te identificeren, contact met iemand op te nemen, of juridische actie te ondernemen tegen iemand, die (bedoeld of onbedoeld) schade toebrengt aan of inbreuk maakt op rechten of eigendom van Apple, of rechten of eigendom van bezoekers aan of gebruikers van de Site, inclusief klanten van Apple. Apple behoudt zich het recht voor te allen tijde gegevens te onthullen die volgens Apple noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijk recht, regelgeving, juridische procedures of een verzoek van de overheid. Apple kan uw gegevens ook onthullen wanneer Apple vaststelt dat volgens toepasselijk recht deze onthulling noodzakelijk of toegestaan is, inclusief de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven met het oogmerk van bescherming tegen fraude.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple informatie of communicatie afkomstig van u, gericht aan Apple, via de Site of een dienst die wordt aangeboden op of via de Site, mag bewaren en die gegevens ook kan onthullen, indien dit volgens de wet vereist is, of indien Apple bepaalt dat dit bewaren of onthullen redelijkerwijs noodzakelijk is (1) om te voldoen aan een wettelijke procedure, (2) om de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) om te reageren op claims dat dergelijke gegevens inbreuk maken op de rechten van anderen, of (4) ter bescherming van de rechten, het eigendom, of persoonlijke veiligheid van Apple, haar medewerkers, gebruikers of bezoekers van de Site en het publiek.

U gaat ermee akkoord dat Apple, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Site kan blokkeren, indien we vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen hebt geschonden in verband met uw gebruik van de Site. U gaat er ook mee akkoord dat een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden een onwettige en onbillijke zakelijke praktijk is en onherstelbare schade toebrengt aan Apple, waarvoor geldelijke schadeloosstelling onvoldoende zou zijn, en u stemt ermee in dat Apple rechterlijke genoegdoening of een andere billijke genoegdoening verkrijgt die Apple noodzakelijk of gepast acht in dergelijke omstandigheden. Deze vormen van verhaal gelden naast eventuele andere vormen van verhaal die Apple in rechtens of in billijkheid ter beschikking heeft.

U gaat ermee akkoord dat Apple, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen om bepaalde redenen, waaronder (maar niet uitsluitend) (1) verzoeken van rechtshandhavers of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u (zelfgevraagde accountverwijdering), (3) beëindiging of essentiële wijziging van de Site of een dienst die wordt aangeboden op of via de Site, of (4) onvoorziene technische problemen of omstandigheden.

Indien Apple juridische stappen tegen u onderneemt vanwege uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft Apple het recht om van u genoegdoening te eisen en u gaat ermee akkoord dat u alle redelijke juridische kosten van dergelijke stappen zult vergoeden, naast eventuele andere compensatie die wordt toegekend aan Apple. U stemt ermee in dat u of een andere partij Apple niet aansprakelijk kan stellen voor beëindiging van uw toegang tot de Site als gevolg van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Geldend recht; geschillenbeslechting

U stemt ermee in dat alle kwesties met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site, met inbegrip van alle geschillen, onderworpen zijn aan de wetten van de Verenigde Staten en van de staat Californië, ongeacht conflict van wettelijke principes. U gaat akkoord met de jurisdictie en de locatie van de staats- en federale rechtbanken in Santa Clara County in Californië en doet afstand van enig bezwaar tegen deze jurisdictie of locatie. Voorstaande met betrekking tot bevoegde rechtbank is niet van toepassing als u als consument gevestigd bent in de Europese Unie. Als u als consument gevestigd bent in de Europese Unie, kunt u een vordering instellen bij de rechtbank in het land waar u woonachtig bent. Elke vordering in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de oorzaak voor de gerechtelijke procedure is ontstaan; na deze periode is een dergelijke vordering of oorzaak verjaard. Vorderingen in het kader van afzonderlijke voorwaarden voor aankoop van goederen en diensten zijn niet aan deze beperking onderworpen. De enige genoegdoening waarop aanspraak kan worden gemaakt, bestaat uit contante uitgaven, met dien verstande dat de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van de gemaakte proceskosten en de kosten voor juridische bijstand. In het geval van een geschil tussen Apple en u dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site, dienen de partijen dit geschil snel en in goed vertrouwen te proberen op te lossen. Als we het geschil niet binnen redelijke tijd (een periode niet langer dan dertig (30) dagen) kunnen oplossen, mogen beide partijen het geschil voorleggen aan een bemiddelaar. Als het geschil niet door middel van mediatie kan worden opgelost, staat het de partijen vrij om elk recht of verhaal te zoeken dat beschikbaar is onder toepasselijk recht.

Vervalt indien bij wet verboden

Apple beheert en runt de Site www.apple.com vanuit de vestiging in Cupertino (Californië, VS); andere Apple sites kunnen worden beheerd en gerund vanuit verschillende locaties buiten de Verenigde Staten. Hoewel de Site overal ter wereld toegankelijk is, zijn de voorzieningen, producten of diensten die worden besproken, genoemd, geleverd of aangeboden via of op de Site niet beschikbaar voor alle personen of in alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Apple behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de beschikbaarheid en het aanbod van afzonderlijke voorzieningen, producten en diensten te beperken tot bepaalde personen of geografische gebieden. Indien een aanbieding voor een voorziening, product of dienst die via de Site wordt gedaan, wettelijk verboden is, wordt deze aanbieding als nietig beschouwd. Als u van buiten de Verenigde Staten gebruikmaakt van de Site, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende plaatselijke wetgeving.

Diversen

U mag geen Inhoud en geen kopie of aanpassing van dergelijke Inhoud, of een product of een dienst die wordt aangeboden op de Site, gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren als dit toepasselijke wetgeving of voorschriften schendt, inclusief en zonder beperking de exportwetgeving en -voorschriften van de Verenigde Staten.

Indien een of meer van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank of een ander bevoegd gerecht nietig of niet-bindend wordt verklaard, worden die bepalingen beperkt of weggenomen voor zover minimaal noodzakelijk is en worden deze vervangen door een geldige bepaling die het beste de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden weergeeft, zodat deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de enige overeenkomst tussen u en Apple met betrekking tot uw gebruik van de Site, en alle eventuele eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en Apple met betrekking tot dat gebruik zijn hierbij tenietgedaan en geannuleerd. Behalve voor zover voorzien in een koopovereenkomst die u aangaat met Apple, accepteert Apple geen tegenaanbod voor deze Gebruiksvoorwaarden en al dergelijke aanbiedingen worden hierbij categorisch afgewezen. Indien Apple nalaat om deze Gebruiksvoorwaarden strikt uit te voeren of naleving van deze Servicevoorwaarden af te dwingen, mag dit niet worden opgevat als verklaring van afstand van de kant van Apple met betrekking tot enige bepaling of recht dat Apple heeft om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, noch zal de gang van zaken tussen Apple en u of een andere partij worden geacht een wijziging in te houden van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of uitgelegd als een overdracht van rechten of genoegdoeningen aan derden.

Apple biedt toegang tot internationale gegevens van Apple en kan daardoor (kruis)verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van Apple die niet zijn aangekondigd in uw land. Dergelijke verwijzingen betekenen niet dat Apple van plan is dergelijke producten, programma’s of diensten in uw land aan te kondigen.

Feedback en informatie

Wanneer u feedback geeft op deze Site, wordt deze beschouwd als niet-vertrouwelijk. Apple is vrij om dergelijke informatie zonder enige beperking te gebruiken.

De informatie op deze website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Copyright © 1997-2009 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino (Californië) 95014, VS.

Bijgewerkt door de juridische afdeling van Apple op 20 november 2009