AppleCare Protection Plan voor Mac (“APP voor Mac”)
AppleCare Protection Plan voor iPod (“APP voor iPod”)
AppleCare Protection Plan voor Apple TV (“APP voor Apple TV”)

België

De voordelen van het AppleCare Protection Plan-contract staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie

De rechten waarop u krachtens de bovengenoemde Plannen aanspraak kunt maken, vormen een aanvulling op de rechten die u hebt op grond van de wettelijke garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. Geen enkele bepaling in deze Plannen zal uw rechten volgens de wettelijke garantie negatief beïnvloeden.

Interactie met rechten die worden verleend op grond van de wettelijke garantie

Als een product een gebrek vertoont, hebben consumenten tot twee jaar na levering recht op een gratis reparatie of vervanging door de verkoper van producten die niet voldoen aan de koopovereenkomst (artikelen 1641 tot 1649 en 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). Als een gebrek binnen de eerste zes maanden na levering optreedt, wordt de verkoper aansprakelijk geacht tenzij het gebrek is te wijten aan misbruik, hetgeen door de verkoper moet worden aangetoond. Als de consument het product heeft gekocht bij Apple, is Apple verplicht in zijn hoedanigheid als verkoper om deze wettelijke garantie van twee jaar te honoreren.

Als Apple zowel de rol van verkoper als van fabrikant vervult, zal Apple de consument, op zijn of haar verzoek, helpen bij het vaststellen van de gunstigste bepalingen, van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of van de wettelijke garantie.

Ga naar de Apple website (apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw plaatselijke consumentenvereniging voor meer informatie over consumentenwetgeving.

1. Het Plan. Dit servicecontract is van toepassing op de hardwareservices en de technische ondersteuning die aan u worden verstrekt door Apple Distribution International Limited of diens rechtsopvolger (‘Apple’) onder de bovengenoemde plannen (die hier afzonderlijk worden aangeduid als het ‘Plan’) voor het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking (‘Gedekte apparatuur’) die zijn vermeld op uw garantiebewijs (‘Bevestiging’).

2. Begin- en einddatum van de dekking.

De dekking gaat in wanneer u het Plan aanschaft en loopt af op de datum die is opgegeven in uw Bevestiging (“Dekkingsperiode”). U ontvangt uw Bevestiging als u uw Gedekte apparatuur en het registratienummer van uw Plan (“Nummer Overeenkomst Plan”) bij Apple registreert. Als de optie voor automatische registratie beschikbaar is, ontvangt u mogelijk een afzonderlijke Bevestiging. Als de optie voor automatische registratie beschikbaar is en u geen afzonderlijke Bevestiging ontvangt, geldt uw originele ontvangstbewijs als Bevestiging. De voorwaarden van dit Plan, het originele ontvangstbewijs voor uw Plan en uw Bevestiging maken allemaal deel uit van uw servicecontract. De prijs van het Plan staat vermeld op het originele ontvangstbewijs. De hardwareservice en technische ondersteuning die onder het Plan worden verstrekt, vormen een aanvulling op de dekking die door de hardwaregarantie wordt geboden en de gratis technische ondersteuning van de fabrikant.

3. Wat is er gedekt?

3.1 Hardwareservice

Als u tijdens de Dekkingsperiode een geldige vordering indient door Apple te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Gedekte apparatuur, of (ii) dat de capaciteit van een gedekte batterij om een elektrische lading vast te houden minder dan tachtig procent (80%) van de originele specificaties is, zal Apple (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of gebruikte originele onderdelen van Apple die zijn getest en voldoen aan de functionele eisen van Apple, of (b) de Gedekte apparatuur omruilen voor een vervangend product dat nieuw is of bestaat uit nieuwe en/of gebruikte originele onderdelen van Apple en is getest en voldoet aan functionele eisen van Apple. Alle vervangen producten geleverd onder dit Plan hebben ten minste hdezelfde of sterk gelijkaardige eigenschappen (bijv. een ander model met dezelfde eigenschappen of hetzelfde model in een andere kleur) als het originele product. Als Apple de Gedekte apparatuur omruilt, wordt het originele product eigendom van Apple en is het vervangende product uw eigendom met een dekking voor de resterende periode van het Plan.

3.2 Gedekte apparatuur

Naast het product van Apple en accessoires inbegrepen bij de originele verpakking, omvat “Gedekte apparatuur” onder APP voor Mac, volgens uw Plan, (a) een muis van Apple, Magic TrackPad, een batterijoplader van Apple en een toetsenbord indien inbegrepen bij de Gedekte apparatuur (of aangekocht met een Mac mini, Mac Pro, of Mac Studio), en (b) geheugenmodule van Apple (RAM) en Apple USB SuperDrive indien deze worden gebruikt bij de Gedekte apparatuur en origineel door u aangekocht na twee jaar voor de aankoop van de Gedekte apparatuur.

De Gedekte apparatuur moet als nieuw zijn aangekocht of geleased bij Apple of een geautoriseerde verkoper. Als de wettelijke eigendom van de Gedekte apparatuur werd overgedragen aan u, moet het Plan volgens clausule 10 aan u zijn overgedragen. Gedekte apparatuur omvat elk vervangen product geleverd aan u door Apple onder clausule 3.1 van dit Plan.

3.3 Technische ondersteuning

Tijdens de Dekkingsperiode biedt Apple u telefonisch en via internet toegang tot technische ondersteuningsbronnen. Technische ondersteuning kan bestaan uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en herstel (behalve gegevensherstel), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden; het interpreteren van systeemfoutmeldingen; en het vaststellen van de noodzaak van hardwareservice. Apple biedt ondersteuning voor de op dat moment geldende versie van de ondersteunde software en de vorige Grote release. In het kader van dit onderdeel betekent ‘Grote release’ een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals ‘1.0’ of ‘2.0’ en die geen bètaversie of prerelease-versie is. Het bereik van de technische ondersteuning die aan u wordt verleend, verschilt per Plan, zoals hieronder wordt beschreven.

3.4 Omvang van de technische ondersteuning

(i) Onder het APP voor Mac zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, de besturingssysteemsoftware van Apple (‘macOS’) en de softwareprogramma’s van het merk Apple die ontworpen zijn om te draaien op de Gedekte apparatuur (‘Consumentensoftware’). Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple ('macOS Server') op een Mac.

(ii) Onder het APP voor iPod zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, iOS en de softwareprogramma’s die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (beide worden ‘iPod-software’ genoemd) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een “Ondersteunde computer’, d.w.z. een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur en waarop een besturingssysteem draait dat wordt ondersteund door de Gedekte apparatuur.

(iii) Onder het APP voor Apple TV zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, de softwareprogramma’s die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (‘tvOS’) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur, een Ondersteunde computer en een “Ondersteunde televisie”, d.w.z. een televisie die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.

4. Wat is er niet gedekt?

4.1 Hardwareservice.

Het Plan is niet van toepassing op:

(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Gedekte apparatuur of de levering van apparatuur terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur wordt uitgevoerd;

(ii) Schade veroorzaakt door

(a) een ander product dan de Gedekte apparatuur,

(b) een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken,

(c) de bediening van de Gedekte apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals door de fabrikant is beschreven in de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen voor de Gedekte apparatuur, of

(d) onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een erkende Apple serviceprovider (‘AASP’) is;

(iii) Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;

(iv) Gedekte apparatuur die is verloren of gestolen. Dit Plan dekt alleen Gedekte apparatuur die in zijn geheel aan Apple is geretourneerd;

(v) Cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten;

(vi) Verbruiksonderdelen, zoals batterijen, behalve met betrekking tot de batterijdekking onder het APP voor Mac, APP voor iPod of APP voor Apple TV of tenzij er een storing is opgetreden ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten;

(vii) Preventief onderhoud op de Gedekte apparatuur;

(viii) Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale veroudering van het product;

(ix) Het verlies van, verlies van gebruik van, schade aan, corruptie van, verlies van toegang tot of verloren bedieningsmogelijkheid van elektronische hardware of software, of onderdelen ervan, die worden gebruikt om informatie binnen Inbegrepen apparatuur op te slaan, te verwerken, er toegang tot te hebben, over te dragen of te ontvangen als gevolg van een oorzaak of verlies anders dan gedekt verlies dat specifiek in dit Plan wordt beschreven, inclusief onbevoegde toegang of niet-toegelaten gebruik van zulke gegevens, een ontzegging-van-dienstaanval of ontvangst of overdracht van een kwaadaardige code; of

(x) Het verlies van, verlies van gebruik van, schade aan, corruptie van, verlies van toegang tot of verloren bedieningsmogelijkheid van elektronische gegevens opgeslagen in Inbegrepen apparatuur, inclusief verlies veroorzaakt door onbevoegde toegang of niet-toegelaten gebruik van zulke gegevens, een ontzegging-van-dienstaanval of ontvangst of overdracht van een kwaadaardige code.

4.2 Technische ondersteuning.

Het Plan omvat niet het volgende:

(i) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de op dat moment geldende versie;

(ii) Uw gebruik of aanpassing van de Gedekte apparatuur, het macOS, iPod-software, tvOS of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze niet is bedoeld om te worden gebruikt of aangepast volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen van de fabrikant voor de Gedekte apparatuur;

(iii) Producten van andere fabrikanten of hun effecten op of interacties met de Gedekte apparatuur, het macOS, macOS Server, iPod-software, tvOS of Consumentensoftware;

(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor iPod dat niet is gerelateerd aan iPod-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

(v) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple TV dat niet is gerelateerd aan tvOS of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

(vi) Andere Apple software dan het macOS, macOS Server, iPod-software, tvOS of Consumentensoftware die is gedekt onder het van toepassing zijnde Plan;

(vii) macOS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op macOS Server op een Mac wordt gebruikt;

(viii) macOS-software of andere software van het merk Apple die is bestempeld als ‘bèta’, ‘prerelease’ of ‘preview’ of software met vergelijkbare labels;

(ix) Webbrowsers, e-mailprogramma’s en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of configuraties van het macOS die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of

(x) Schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen. Herstel en hernieuwde installatie van softwareprogramma’s en gebruikersgegevens vallen niet onder dit Plan.

(xi) Het verlies van, verlies van gebruik van, schade aan, corruptie van, verlies van toegang tot of verloren bedieningsmogelijkheid van elektronische hardware of software, of onderdelen ervan, die worden gebruikt om informatie binnen Inbegrepen apparatuur als gevolg van een oorzaak of verlies anders dan gedekt verlies dat specifiek in dit Plan wordt beschreven, inclusief onbevoegde toegang of niet-toegelaten gebruik van zulke gegevens, een ontzegging-van-dienstaanval of ontvangst of overdracht van een kwaadaardige code; of

(xii) Het verlies van, verlies van gebruik van, schade aan, corruptie van, verlies van toegang tot of verloren bedieningsmogelijkheid van elektronische gegevens opgeslagen in Inbegrepen apparatuur, inclusief verlies veroorzaakt door onbevoegde toegang of niet-toegelaten gebruik van zulke gegevens, een ontzegging-van-dienstaanval of ontvangst of overdracht van een kwaadaardige code.

5. Hoe krijgt u service en ondersteuning?

U krijgt hardwareservices en technische ondersteuning via de hieronder beschreven ondersteuningsdiensten van Apple. Als u belt, wordt u te woord gestaan door een medewerker van de technische ondersteuning van Apple. Deze zal u vragen om uw Nummer Overeenkomst Plan of het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er assistentie wordt geboden. Bewaar uw Bevestiging en het originele ontvangstbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Plan, omdat deze documenten vereist zijn als er vragen zijn over in hoeverre uw product voor dekking in aanmerking komt.

 

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-be/HT201232
support.apple.com/fr-be/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/benl/
locate.apple.com/be/fr/

Apple ondersteuning en service

support.apple.com/nl-be/contact
support.apple.com/fr-be/contact

 

6. Opties hardwareservice

6.1 Apple biedt naar eigen inzicht hardwareservices aan via een of meer van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in-service). De carry-in-service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Breng de Gedekte apparatuur terug naar een Apple Store of een AASP locatie die een afgifteservice (carry-in-service) aanbiedt. De service wordt ter plekke uitgevoerd, of de winkel of serviceaanbieder kan de Gedekte apparatuur naar een Apple reparatieservice (‘ARS’) sturen om de service uit te voeren. Zodra u bericht ontvangt dat de service is voltooid, zal u worden gevraagd om de Gedekte apparatuur weer op te halen.

(ii) Service op locatie. Service ter plaatse is beschikbaar voor veel desktopcomputers als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een erkende Apple serviceprovider bevindt. Als Apple bepaalt dat service op locatie beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. De service wordt op de locatie uitgevoerd, of de servicetechnicus transporteert de Gedekte apparatuur naar een AASP- of ARS-locatie voor reparatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een AASP of ARS-locatie, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de service naar uw locatie wordt getransporteerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen.

(iii) Opsturen per post (mail-in-service). De mail-in-service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Als Apple bepaalt dat uw Gedekte apparatuur in aanmerking komt voor mail-in-service, dan stuurt Apple u een bewijs van vooruitbetaling van de verzendkosten (en zo nodig verpakkingsmateriaal als u niet meer over de originele verpakking beschikt) en vervolgens verzendt u de Gedekte apparatuur naar een ARS-locatie conform de instructies van Apple. Als de service is voltooid, stuurt de ARS-locatie de Gedekte apparatuur naar u terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd. Het is ook mogelijk dat Apple of de Erkende Apple serviceprovider uw Gedekte apparatuur bij u laat ophalen en, zodra de service is voltooid, de Gedekte apparatuur rechtstreeks naar u terugzendt.

(iv) Express Replacement Service (‘ERS’) of Do-it-Yourself (‘DIY’-) onderdelenservice. Express Replacement Service is beschikbaar voor bepaalde producten die onder Gedekte apparatuur vallen, en DIY-onderdelenservice is beschikbaar voor gemakkelijk te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gebruik van gereedschap kunnen worden vervangen. Als de Express Replacement Service of de DIY-onderdelenservice in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

(a) Als het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd. Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende apparaat, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. Indien u niet in staat bent om een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service in welk geval Apple een andere serviceoptie zal voorstellen. Apple stuurt u een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies of vereisten voor het terugsturen van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Als u de instructies volgt, zal Apple de creditcardautorisatie annuleren, zodat u geen kosten wordt aangerekend voor het product, onderdeel of accessoire en verzendkosten naar en van uw locatie. Als u het vervangen product, onderdeel of accessoir niet volgens de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

(b) Service waarbij Apple niet het terugsturen van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist. Apple stuurt u gratis een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies of verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.

(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de ERS- of DIY-service met zich meebrengt. Als u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met Apple op het telefoonnummer hieronder of bezoek een Apple-winkel of AASP-locatie.

6.2 Service in landen die niet het land van aankoop zijn is beperkt tot de opties beschikbaar in het land. U bent wellicht aansprakelijk voor de verzend- en verpakkingskosten als voor de Gedekte apparatuur geen service kan worden verleend in het land waar de service is aangevraagd. Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. Voor de internationale service kan Apple defecte producten en onderdelen repareren of ze vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden.

7. Uw verantwoordelijkheden

Als u onder het Plan service of ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich houden aan het volgende:

(i) Verstrek uw Nummer Overeenkomst Plan en een kopie van het originele aankoopbewijs van uw Plan als hierom wordt gevraagd;

(ii) Verschaf informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte apparatuur;

(iii) Reageer op verzoeken om informatie, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

(iv) Volg de instructies die Apple u geeft, inclusief maar niet beperkt tot het niet opsturen van producten en accessoires van Apple die niet in aanmerking komen voor reparatie of de vervangingsservice, en het verpakken van de Gedekte apparatuur in overeenstemming met de verzendinstructies;

(v) Werk software bij met de op dat moment gepubliceerde releases voordat u service aanvraagt; en

(vi) ZORG ERVOOR DAT U EEN BACK UP MAAKT VAN DE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STAAN. APPLE KAN DE ORIGINELE SOFTWARECONFIGURATIE VAN DE GEDEKTE APPARATUUR EN DAAROPVOLGENDE UPDATERELEASES OPNIEUW INSTALLEREN WANNEER DE SERVICE WORDT UITGEVOERD, HETGEEN ZAL LEIDEN TOT DE VERWIJDERING VAN ALLE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STONDEN VOORDAT DE SERVICE WERD UITGEVOERD. TIJDENS DE SERVICE ONDER HET APP VOOR IPOD, VERWIJDERT APPLE DE INHOUD VAN DE IPOD EN WORDEN DE OPSLAGMEDIA OPNIEUW GEFORMATTEERD. Apple stuurt uw iPod terug of levert een vervangende iPod zoals de iPod oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de hardwareservice kan Apple updates van het iOS installeren, waarbij geen oudere versies van het iOS voor de iPod kunnen worden hersteld. Na een dergelijke update van het iOS kan het voorkomen dat programma’s van andere fabrikanten die op de iPod waren geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de iPod. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en wachtwoorden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Gehele overeenkomst.

Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit servicecontract worden beschreven (mondeling, schriftelijk, expliciet en/of geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht) zijn uitgesloten van het Plan voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Voor zover dergelijke garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, blijven zij (voor zover dit wettelijk is toegestaan) beperkt tot de looptijd van het Plan en, naar inzicht van Apple, tot de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.

In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.

8.2 Disclaimer in verband met gegevens:

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder dit Plan Gedekte apparatuur te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op de Gedekte apparatuur zijn opgeslagen.

8.3 Beperking van aansprakelijkheid:

(i) Onder voorbehoud van paragraaf i) en ii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met dit Plan, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), hetzij anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van dit Plan beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.

(ii) In geen geval is Apple aansprakelijk voor:

a) verlies van winst; of

b) verlies van zaken; of

c) verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of

d) verlies van verwachte besparingen; of

e) verlies van goederen; of

f) verlies van contracten; of

g) verlies van gebruik; of

h) verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of

i) bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.

(iii) De bepalingen in clausules i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen voor dodelijk of persoonlijk letsel, fraude of verstrekking van onjuiste informatie en/of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten in wettelijke zin.

9. Annulering

U mag dit Plan op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. IIndien u besluit dit Plan te annuleren, kunt u Apple bellen op het telefoonnummer voor het land waar vandaan u belt, zoals opgenomen in support.apple.com/fr-be/HT201232 of support.apple.com/nl-be/HT201232 of door een schriftelijke kennisgeving met uw Nummer Overeenkomst Plan te verzenden naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Uw kennisgeving moet vergezeld gaan van een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan. Tenzij anders bepaald in lokale wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het Plan volledig gerestitueerd minus de waarde van eventuele service die onder het Plan is verleend indien u binnen dertig (30) dagen na aankoop van uw Plan of na ontvangst van deze Voorwaarden annuleert, afhankelijk van welk moment later plaatsvindt. Als u na meer dan dertig (30) dagen na uw ontvangst van dit Plan annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato van de oorspronkelijke aankoopprijs, gebaseerd op het percentage van de Dekkingsperiode vanaf de aankoopdatum van het Plan dat niet is verlopen, minus (a) een annuleringsvergoeding van €25,00 of tien procent (10%) van het proratabedrag, wat ook minder is, en (b) de de waarde van eventuele service die onder het Plan aan u is verleend. Deze annuleringsvergoeding is niet toepasselijk wanneer annulering is gebaseerd op een wettelijk consumentenrecht van ontbinding of consumentenrecht op teruggave (zoals tijdens een wettelijke afkoelingsperiode). Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan annuleren vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Gedekte apparatuur beschikbaar zijn. Als Apple dit Plan annuleert omdat er geen serviceonderdelen meer beschikbaar zijn, ontvangt u een restitutie naar rato voor de nog niet vervallen termijn van het Plan.

10. Overdracht van het Plan

(i) Met de Overdracht van de Gedekte apparatuur naar een Nieuwe eigenaar. Onderhevig aan de onderstaande beperkingen is het u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Plan blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat: (a) de overdracht het originele aankoopbewijs, de Bevestiging en al het verpakkingsmateriaal van het Plan bevat, inclusief gedrukt materiaal en deze Voorwaarden; (b) u Apple op de hoogte brengt van de overdracht door een kennisgeving van de overdracht te sturen naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland; en (c) de derde die het Plan ontvangt zich akkoord verklaart met de Voorwaarden van het Plan. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht van het Plan, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, het serienummer van de Gedekte apparatuur die wordt overgedragen en naam, adres, telefoonnummer en e mailadres van de nieuwe eigenaar doorgeven.

(ii) Met de Overdracht van Originele Gedekte apparatuur naar Nieuwe Gedekte apparatuur. Het is u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de dekking onder het Plan blijvend over te dragen naar een nieuw Apple product dat uw eigendom is en door u wordt gekocht binnen dertig (30) dagen na aanschaf van de Gedekte apparatuur. Het nieuwe product moet voor dekking onder het Plan in aanmerking komen en op het moment van de overdracht moeten beide producten zijn gedekt onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor hardware van Apple. Apple verstrekt een Bevestiging voor het nieuwe product, dat vervolgens de Gedekte apparatuur wordt. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, de serienummers en de aankoopbewijzen van de producten die worden overgedragen, doorgeven door een kennisgeving van de overdracht naar Apple te verzenden zoals in het gedeelte onmiddellijk hierboven is beschreven.

11. Privacy

Apple beheert en gebruikt de gegevens van klanten in overeenstemming met het Apple privacybeleid, dat u kunt raadplegen op apple.com/benl/legal/privacy/ of apple.com/befr/legal/privacy/.

12. Algemeen

(i) Geen enkele Apple Reseller, agent of werknemer is gemachtigd om de voorwaarden van dit servicecontract te wijzigen, te verlengen of uit te breiden.

(ii) Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van dit servicecontract en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

(iii) U erkent dat alle informatie of gegevens die u onder dit Plan aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk en niet uw exclusieve eigendom zijn.

(iv) U moet het Plan kopen en registreren binnen twaalf (12) maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum van de Gedekte apparatuur.

(v) De financiële verplichtingen van dit Plan worden gesteund door Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Indien Apple Distribution International Limited deze verplichtingen niet kan vervullen, worden de verplichtingen overgenomen door Apple Operations Europe Limited, een onderneming die is geregistreerd onder de wetten van de Republiek Ierland.

(vi) TDit Plan wordt aangeboden en is alleen geldig als u een inwoner bent van een land waarin Apple of haar verbonden ondernemingen het Plan aanbieden dat hier is beschreven: apple.com/legal/sales-support/applecare/countrylist.html. Dit Plan wordt niet aangeboden aan personen die nog niet meerderjarig zijn. Dit Plan is niet beschikbaar waar dit volgens de wet verboden is.

(vii) Dit servicecontract valt onder de wetgeving van het land waarin het Plan is aangeschaft.

111021 APP Mac Belgium v6.5

AppleCare Protection Plan voor Mac (“APP voor Mac”)
AppleCare Protection Plan voor iPod (“APP voor iPod”)
AppleCare Protection Plan voor Apple Display (“APP voor Apple Display”)
AppleCare Protection Plan voor Apple TV (“APP voor Apple TV”)

De voordelen van het AppleCare Protection Plan-contract staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie

De rechten waarop u krachtens de bovengenoemde Plannen aanspraak kunt maken, vormen een aanvulling op de rechten die u hebt op grond van de wettelijke garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. Geen enkele bepaling in deze Plannen zal uw rechten volgens de wettelijke garantie negatief beïnvloeden.

Interactie met rechten die worden verleend op grond van de wettelijke garantie

Als een product een gebrek vertoont, hebben consumenten recht op een gratis reparatie of vervanging door de verkoper van producten die tot twee jaar na levering niet voldoen aan de koopovereenkomst (artikelen 1641 tot 1649 en 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek).  Als een gebrek binnen de eerste zes maanden na levering optreedt, wordt de verkoper aansprakelijk geacht tenzij het gebrek is te wijten aan misbruik, hetgeen door de verkoper moet worden aangetoond.  Als de consument het product heeft gekocht bij Apple, is Apple verplicht in haar hoedanigheid als verkoper om deze wettelijke garantie van twee jaar te honoreren.

Als Apple zowel de rol van verkoper als van fabrikant vervult, zal Apple de consument, op zijn of haar verzoek, helpen bij het vaststellen van de gunstigste bepalingen, van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of van de wettelijke garantie.

Ga naar de Apple-website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over consumentenwetgeving.

1. Het Plan. Dit servicecontract is van toepassing op de hardwareservices en de technische ondersteuning die aan u worden verstrekt door Apple Distribution International Limited of diens rechtsopvolger (“Apple”) onder de bovengenoemde plannen (die hier afzonderlijk worden aangeduid als het “Plan”) voor het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking (“Gedekte apparatuur”) die zijn vermeld op uw garantiebewijsdocument (“Bevestiging”).

2. Begin- en einddatum van de dekking.

De dekking gaat in wanneer u het Plan aanschaft en loopt af op de datum die is opgegeven in uw Bevestiging (“Dekkingsperiode”). U ontvangt uw Bevestiging als u uw Gedekte apparatuur en het registratienummer van uw Plan (“Nummer Overeenkomst Plan”) bij Apple registreert. Als de optie voor automatische registratie beschikbaar is, ontvangt u mogelijk een afzonderlijke Bevestiging.  Als de optie voor automatische registratie beschikbaar is en u geen afzonderlijke Bevestiging ontvangt, geldt uw originele ontvangstbewijs als Bevestiging. De voorwaarden van dit Plan, het originele ontvangstbewijs voor uw Plan en uw Bevestiging maken allemaal deel uit van uw servicecontract. De prijs van het Plan staat vermeld op het originele ontvangstbewijs. De hardwareservice en technische ondersteuning die onder het Plan worden verstrekt, vormen een aanvulling op de dekking die door de hardwaregarantie en de gratis technische ondersteuning van de fabrikant wordt geboden.

3. Wat is er gedekt?

3.1 Hardwareservice

Als u tijdens de Dekkingsperiode een geldige vordering indient door Apple te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Gedekte apparatuur, of (ii) dat de capaciteit van een gedekte batterij om een elektrische lading vast te houden minder dan tachtig procent (80%) van de originele specificaties is, zal Apple (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (b) de Gedekte apparatuur omruilen voor een vervangend product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product en dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het originele product. Als Apple de Gedekte apparatuur omruilt, wordt het originele product eigendom van Apple en is het vervangende product uw eigendom met een dekking voor de resterende periode van het Plan.

3.2 Gedekte apparatuur

Naast het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking, bevat de “Gedekte apparatuur” conform uw Plan het volgende:

(i) Onder het APP voor Mac, (a) één compatibel beeldscherm van het merk Apple indien dit op hetzelfde moment als de Gedekte apparatuur is gekocht, (b) een muis van het merk Apple, een Magic Trackpad, een Apple Battery Charger en een toetsenbord als dit is inbegrepen bij de Gedekte apparatuur (of is gekocht bij een Mac mini of Mac Pro) en (c) een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation, een AirPort Time Capsule, RAM-modules van Apple en een USB SuperDrive van Apple indien deze is gebruikt in combinatie met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u is gekocht.

(ii) Onder het APP voor Apple TV, een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation en een AirPort Time Capsule indien deze is gebruikt in combinatie met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u is gekocht.

3.3 Technische ondersteuning

Tijdens de Dekkingsperiode biedt Apple u telefonisch en via internet toegang tot technische ondersteuningsbronnen. Technische ondersteuning kan bestaan uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en herstel (behalve gegevensherstel), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden; het interpreteren van systeemfoutmeldingen; en het vaststellen van de noodzaak van hardwareservice. Apple biedt ondersteuning voor de op dat moment geldende versie van de ondersteunde software en de vorige Grote release. In het kader van dit onderdeel betekent "Grote release" een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals "1.0" of "2.0" en die geen bètaversie of prerelease-versie is. Het bereik van de technische ondersteuning die aan u wordt verleend, verschilt per Plan, zoals hieronder wordt beschreven.

3.4 Omvang van de technische ondersteuning

(i) Onder het APP voor Mac, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, de besturingssysteemsoftware van Apple (“Mac OS”) en de consumentenprogramma's van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (“Consumentensoftware”). Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple (“Mac OS Server”) op een Mac.

(ii) Onder het APP voor iPod, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, het iPod-besturingssysteem en de softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (beide worden "iPod-software" genoemd) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een “Ondersteunde computer”. Dit is een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur en waarop een besturingssysteem draait dat wordt ondersteund door de Gedekte apparatuur.

(iii) Onder het APP voor Apple Display, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een Ondersteunde computer.

(iv) Onder het APP voor Apple TV, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, voor softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (“Apple TV-software”) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur, een Ondersteunde computer en een “Ondersteunde televisie”. Dit is een televisie die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.

4. Wat is er niet gedekt?

4.1 Hardwareservice

Het Plan is niet van toepassing op:

(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Gedekte apparatuur of de levering van apparatuur terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur wordt uitgevoerd;

(ii) Schade veroorzaakt door

(a) een ander product dan de Gedekte apparatuur,

(b) een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken,

(c) de bediening van de Gedekte apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals door de fabrikant is beschreven in de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen voor de Gedekte apparatuur, of

(d) onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een geautoriseerde Apple-serviceprovider (“AASP”) is;

(iii) Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;

(iv) Gedekte apparatuur die is verloren of gestolen. Dit Plan dekt alleen Gedekte apparatuur die in zijn geheel aan Apple is geretourneerd;

(v) Cosmetische schade aan de Gedekte Apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten;

(vi) Verbruiksonderdelen, zoals batterijen, behalve met betrekking tot de batterijdekking onder het APP voor Mac of APP voor iPod of tenzij er een storing is opgetreden ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten;

(vii) Preventief onderhoud op de Gedekte apparatuur; of

(viii) Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale slijtage van het product.

4.2 Technische ondersteuning

Het Plan omvat niet het volgende:

(i) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de op dat moment geldende versie;

(ii) Uw gebruik of aanpassing van de Gedekte apparatuur, het Mac OS, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze niet is bedoeld om te worden gebruikt of aangepast volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen van de fabrikant voor de Gedekte apparatuur;

(iii) Producten van andere fabrikanten of hun effecten op of interacties met de Gedekte apparatuur, het Mac OS, Mac OS Server, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware;

(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor iPod dat niet is gerelateerd aan iPod-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple Display dat niet is gerelateerd aan verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple TV dat niet is gerelateerd aan Apple TV-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

(vii) Andere Apple-software dan het Mac OS, Mac OS Server, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware die is gedekt onder het van toepassing zijnde Plan;

(viii) Mac OS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op Mac OS Server op een Mac wordt gebruikt;

(ix) Mac OS-software of bepaalde software van het merk Apple die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;

(x) Webbrowsers, e-mailprogramma's en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of de Mac OS-configuraties die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of

(xi) Schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen. Herstel en hernieuwde installatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder dit Plan.

5. Hoe krijgt u service en ondersteuning?

U kunt hardwareservices en technische ondersteuning krijgen via de ondersteuningsbronnen van Apple die hieronder zijn beschreven of door te bellen met het telefoonnummer dat word genoemd in de Aan de slag-handleiding (de “Handleiding”). De Handleiding is te vinden in de verpakking van het Plan. Als u belt, wordt u te woord gestaan door een medewerker van de technische ondersteuning van Apple. Deze zal u vragen om uw Nummer Overeenkomst Plan of het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er assistentie wordt geboden. Bewaar uw Bevestiging en het originele ontvangstbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Plan, omdat deze documenten vereist zijn als er vragen zijn over in hoeverre uw product voor dekking in aanmerking komt.

Internationale ondersteuningsinformatiewww.apple.com/support/country
Geautoriseerde Apple-serviceproviders en Apple Storessupport.apple.com/kb/HT1434
Apple-ondersteuning en -servicewww.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

 

6. Opties hardwareservice

6.1 Apple biedt volgens eigen inzicht hardwareservices aan via een of meer van de volgende opties:

(i) Afgifte service (carry-in-service). De carry-in-service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Breng de Gedekte apparatuur terug naar een Apple Store of een AASP-locatie die een carry-in-service aanbiedt. De service wordt ter plekke uitgevoerd, of de winkel of serviceaanbieder kan de Gedekte Apparatuur naar een Apple-reparatieservice (“ARS”) sturen om de service uit te voeren. Zodra u bericht ontvangt dat de service is voltooid, zal u worden gevraagd om de Gedekte apparatuur weer op te halen.

(ii) Service ter plaatse. Service ter plaatse is beschikbaar voor veel desktopcomputers als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een geautoriseerde Apple-serviceprovider bevindt. Als Apple bepaalt dat service ter plaatse beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. De service wordt op de locatie uitgevoerd, of de servicetechnicus transporteert de Gedekte apparatuur naar een AASP- of ARS-locatie voor reparatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een AASP- of ARS-locatie, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de service naar uw locatie wordt getransporteerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen.

(iii) Opsturen per post/Mail-in Service. De Mail-in Service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Als Apple bepaalt dat uw Gedekte apparatuur in aanmerking komt voor de Mail-in Service, dan stuurt Apple u een bewijs van vooruitbetaling van de verzendkosten (en zo nodig verpakkingsmateriaal als u niet meer over de originele verpakking beschikt) en vervolgens verzendt u de Gedekte apparatuur naar een ARS-locatie conform de instructies van Apple. Als de service is voltooid, stuurt de ARS-locatie de Gedekte apparatuur naar u terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd. Het is ook mogelijk dat Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider uw Gedekte apparatuur bij u laat ophalen en, zodra de service is voltooid, de Gedekte apparatuur rechtstreeks naar u terugzendt.

(iv) Express Replacement Service (“ERS”) of DIY-service ("Do-it-Yourself") voor Gedekte apparatuur. ERS is beschikbaar voor bepaalde producten van de Gedekte apparatuur en de Do-it-Yourself (“DIY”-)service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als ERS of DIY in het desbetreffende geval beschikbaar is, is het volgende proces van toepassing.

(a) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd. Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple de creditcard met het geautoriseerde bedrag.

(b) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire niet naar Apple hoeft te worden teruggestuurd. Apple stuurt u kosteloos een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.

(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de ERS- of DIY-service met zich meebrengt.  Indien u meer hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.

6.2 Service in landen die niet het land van aankoop zijn, is beperkt tot de opties die in het land beschikbaar zijn. U bent wellicht aansprakelijk voor de verzend- en afhandelingskosten als voor de Gedekte apparatuur geen service kan worden verleend in het land waar de service is aangevraagd, als dit niet het land van aankoop is.  Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. Voor de internationale service kan Apple defecte producten en onderdelen repareren of ze vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden.

7. Uw verantwoordelijkheden

Als u onder het Plan service of ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich houden aan het volgende:

(i) Verstrek uw Nummer Overeenkomst Plan en een kopie van het originele aankoopbewijs van uw Plan als hierom wordt gevraagd;

(ii) Verschaf informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte apparatuur;

(iii) Reageer op verzoeken om informatie, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

(iv) Volg de instructies die Apple u geeft, inclusief maar niet beperkt tot het niet opsturen van producten en accessoires van Apple die niet in aanmerking komen voor reparatie of de vervangingsservice, en het verpakken van de Gedekte apparatuur in overeenstemming met de verzendinstructies;

(v) Werk software bij met de op dat moment gepubliceerde releases voordat u service aanvraagt; en

(vi) ZORG ERVOOR DAT U EEN BACK-UP MAAKT VAN DE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STAAN. APPLE KAN DE ORIGINELE SOFTWARECONFIGURATIE VAN DE GEDEKTE APPARATUUR EN DAAROPVOLGENDE UPDATERELEASES OPNIEUW INSTALLEREN WANNEER DE SERVICE WORDT UITGEVOERD, HETGEEN ZAL LEIDEN TOT DE VERWIJDERING VAN ALLE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STONDEN VOORDAT DE SERVICE WERD UITGEVOERD. TIJDENS DE SERVICE ONDER HET APP VOOR IPOD, VERWIJDERT APPLE DE INHOUD VAN DE IPOD EN WORDEN DE OPSLAGMEDIA OPNIEUW GEFORMATTEERD. Apple stuurt uw iPod terug of levert een vervangende iPod zoals de iPod oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de hardwareservice kan Apple updates van het iPod-besturingssysteem installeren, waarbij geen oudere versies van het iPod-besturingssysteem voor de iPod kunnen worden hersteld. Na een dergelijke update van het iPod-besturingssysteem kan het voorkomen dat programma's van andere fabrikanten die op de iPod waren geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de iPod. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Gehele overeenkomst

Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit servicecontract worden beschreven (mondeling, schriftelijk, expliciet en/of geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht) zijn uitgesloten van het Plan voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Voor zover dergelijke garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, blijven zij (voor zover dit wettelijk is toegestaan) beperkt tot de looptijd van het Plan en, naar inzicht van Apple, tot de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.

In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.

8.2 Disclaimer in verband met gegevens:

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder dit Plan Gedekte apparatuur te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op de Gedekte apparatuur zijn opgeslagen.

8.3 Beperking van aansprakelijkheid:

(i)   Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met dit Plan, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), hetzij anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van dit Plan beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.

(ii)  In geen geval is Apple aansprakelijk voor:

a)   verlies van winst; of

b)   verlies van zaken; of

c)   verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of

d)   verlies van verwachte besparingen; of

e)   verlies van goederen; of

f)    verlies van contracten; of

g)   verlies van gebruik; of

h)   verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of

i)    bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.

(iii) De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

9. Annulering

U mag dit Plan op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Als u besluit dit Plan te annuleren, kunt u Apple bellen op het telefoonnummer dat wordt genoemd in de Aan de slag-handleiding of stuurt of faxt u een schriftelijke kennisgeving met uw Nummer Overeenkomst Plan naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). Uw kennisgeving moet vergezeld gaan van een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan. Tenzij anders bepaald in lokale wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het Plan volledig gerestitueerd minus de waarde van eventuele service die onder het Plan is verleend indien u binnen dertig (30) dagen na aankoop van uw Plan of na ontvangst van deze Voorwaarden annuleert, afhankelijk van welk moment later plaatsvindt. Als u na meer dan dertig (30) dagen na uw ontvangst van dit Plan annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato van de oorspronkelijke aankoopprijs, gebaseerd op het percentage van de Dekkingsperiode vanaf de aankoopdatum van het Plan dat niet is verlopen, minus (a) annuleringskosten van € 25,00 of tien procent (10%) van de pro rata terugbetaling (waarbij het laagste bedrag geldt), en (b) de waarde van eventuele service die onder het Plan aan u is verleend. Deze annuleringskosten zijn niet van toepassing wanneer de annulering is gebaseerd op een wettelijk recht van de consument op terugtrekking of teruggave (zoals tijdens een wettelijk vastgelegde bezinningsperiode). Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan annuleren vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Gedekte apparatuur beschikbaar zijn. Als Apple dit Plan annuleert omdat er geen serviceonderdelen meer beschikbaar zijn, ontvangt u een restitutie naar rato voor de nog niet vervallen termijn van het Plan.

10. Overdracht van het Plan

(i) Met de Overdracht van de Gedekte Apparatuur naar een Nieuwe Eigenaar. Onderhevig aan de onderstaande beperkingen is het u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Plan blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht het originele aankoopbewijs, de Bevestiging en al het verpakkingsmateriaal van het Plan bevat, inclusief gedrukt materiaal en deze Voorwaarden; (b) u Apple op de hoogte brengt van de overdracht door een kennisgeving van de overdracht te sturen of te faxen naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917); en (c) de derde die het Plan ontvangt zich akkoord verklaart met de Voorwaarden van het Plan. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht van het Plan, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, het serienummer van de Gedekte apparatuur die wordt overgedragen en naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar doorgeven.

(ii) Met de Overdracht van Originele Gedekte apparatuur naar Nieuwe Gedekte apparatuur. Het is u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de dekking onder het Plan blijvend over te dragen naar een nieuw Apple-product dat uw eigendom is en door u wordt gekocht binnen dertig (30) dagen na aanschaf van de Gedekte apparatuur. Het nieuwe product moet voor dekking onder het Plan in aanmerking komen en op het moment van de overdracht moeten beide producten zijn gedekt onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor hardware van Apple. Apple verstrekt een Bevestiging voor het nieuwe product, dat vervolgens de Gedekte apparatuur wordt. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, de serienummers en de aankoopbewijzen van de producten die worden overgedragen, doorgeven door een kennisgeving van de overdracht naar Apple te verzenden of te faxen zoals in het gedeelte onmiddellijk hierboven is beschreven.

11. Privacy

Apple zal gegevens van klanten bewaren en gebruiken in overeenstemming met het Apple-privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.apple.com/legal/warranty/privacy.

12. Algemeen

(i) Geen enkele Apple-wederverkoper, -agent of -werknemer is gemachtigd om de voorwaarden van dit servicecontract te wijzigen, te verlengen of uit te breiden. 

(ii) Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van dit servicecontract en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

(iii) U erkent dat alle informatie of gegevens die u onder dit Plan aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn.

(iv) U moet het Plan kopen en registreren binnen twaalf (12) maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de Gedekte apparatuur.

(v) De financiële verplichtingen van dit Plan worden gesteund door Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Indien Apple Distribution International Limited deze verplichtingen niet kan vervullen, worden de verplichtingen overgenomen door Apple Operations Europe Ltd., een onderneming die is geregistreerd onder de wetten van de Republiek Ierland.

(vi) Dit Plan wordt aangeboden en is alleen geldig als u een inwoner bent van een land waarin Apple of haar gelieerde ondernemingen het Plan aanbieden dat hier wordt beschreven: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Dit Plan wordt niet aangeboden aan personen die nog niet meerderjarig zijn. Dit Plan is niet beschikbaar waar dit volgens de wet verboden is.

(vii) Dit servicecontract valt onder de wetgeving van het land waarin het Plan is gekocht.

021320 APP Mac Belgium v6.4

AppleCare Protection Plan voor Mac (“APP voor Mac”)
AppleCare Protection Plan voor Apple Display (“APP voor Apple Display”)
AppleCare Protection Plan voor Apple TV (“APP voor Apple TV”)
AppleCare Protection Plan voor iPod (“APP voor iPod”)  

De voordelen van het AppleCare Protection Plan-contract staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie
 
De rechten waarop u krachtens de bovengenoemde Plannen aanspraak kunt maken, vormen een aanvulling op de rechten die u hebt op grond van de wettelijke garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. Geen enkele bepaling in deze Plannen zal uw rechten volgens de wettelijke garantie negatief beïnvloeden.
 
Interactie met rechten die worden verleend op grond van de wettelijke garantie
 
Als een product een gebrek vertoont, hebben consumenten tot twee jaar na levering recht op een gratis reparatie of vervanging door de verkoper van producten die niet voldoen aan de koopovereenkomst (artikelen 1641 tot 1649 en 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek).  Als een gebrek binnen de eerste zes maanden na levering optreedt, wordt de verkoper aansprakelijk geacht tenzij het gebrek is te wijten aan misbruik, hetgeen door de verkoper moet worden aangetoond. Als de consument het product heeft gekocht bij Apple, is Apple verplicht in zijn hoedanigheid als verkoper om deze wettelijke garantie van twee jaar te honoreren.
 
Als Apple zowel de rol van verkoper als van fabrikant vervult, zal Apple de consument, op zijn of haar verzoek, helpen bij het vaststellen van de gunstigste bepalingen, van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of van de wettelijke garantie.
 
Ga naar de Apple-website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over consumentenwetgeving.
 
1. Het Plan. Dit servicecontract is van toepassing op de hardwareservices en de technische ondersteuning die aan u worden verstrekt door Apple Distribution International of diens rechtsopvolger (‘Apple’) onder de bovengenoemde plannen (die hier afzonderlijk worden aangeduid als het ‘Plan’) voor het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking (‘Gedekte apparatuur’) die zijn vermeld op uw dekkingsbewijs (‘Bevestiging’).
 
2. Begin- en einddatum van de dekking.
De dekking gaat in wanneer u het Plan aanschaft en loopt af op de datum die is opgegeven in uw Bevestiging (“Dekkingsperiode”). U ontvangt uw Bevestiging als u uw Gedekte apparatuur en het registratienummer van uw Plan (“Nummer Overeenkomst Plan”) bij Apple registreert. Als de optie voor automatische registratie beschikbaar is, ontvangt u mogelijk een afzonderlijke Bevestiging.  Als de optie voor automatische registratie beschikbaar is en u geen afzonderlijke Bevestiging ontvangt, geldt uw originele ontvangstbewijs als Bevestiging. De voorwaarden van dit Plan, het originele ontvangstbewijs voor uw Plan en uw Bevestiging maken allemaal deel uit van uw servicecontract. De prijs van het Plan staat vermeld op het originele ontvangstbewijs. De hardwareservice en technische ondersteuning die onder het Plan worden verstrekt, vormen een aanvulling op de dekking die door de hardwaregarantie en de gratis technische ondersteuning van de fabrikant wordt geboden.
 
3. Wat is er gedekt?
 
3.1 Hardwareservice
 
Als u tijdens de Dekkingsperiode een geldige vordering indient door Apple te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Gedekte apparatuur, of (ii) dat de capaciteit van een gedekte batterij om een elektrische lading vast te houden minder dan tachtig procent (80%) van de originele specificaties is, zal Apple (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (b) de Gedekte apparatuur omruilen voor een vervangend product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product en dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het originele product. Als Apple de Gedekte apparatuur omruilt, wordt het originele product eigendom van Apple en is het vervangende product uw eigendom met een dekking voor de resterende periode van het Plan.
 
3.2 Gedekte apparatuur
 
Naast het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking, bevat de “Gedekte apparatuur” conform uw Plan het volgende:
 
(i) Onder het APP voor Mac, (a) één compatibel beeldscherm van het merk Apple indien dit op hetzelfde moment is gekocht als de Gedekte apparatuur, (b) een muis van het merk Apple, een Magic Trackpad, een Apple Battery Charger en een toetsenbord als dit is inbegrepen bij de Gedekte apparatuur (of is gekocht bij een Mac mini of Mac Pro) en (c) een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation, een AirPort Time Capsule, RAM-modules van Apple en een USB SuperDrive van Apple indien deze is gebruikt in combinatie met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u is gekocht.
 
(ii) Onder het APP voor Apple TV, een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation en een AirPort Time Capsule indien deze is gebruikt in combinatie met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u is gekocht.
 
3.3 Technische ondersteuning
 
Tijdens de Dekkingsperiode biedt Apple u telefonisch en via internet toegang tot technische ondersteuningsbronnen. Technische ondersteuning kan bestaan uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en herstel (behalve gegevensherstel), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden; het interpreteren van systeemfoutmeldingen; en het vaststellen van de noodzaak van hardwareservice. Apple biedt ondersteuning voor de op dat moment geldende versie van de ondersteunde software en de vorige Grote release. In het kader van dit onderdeel betekent ‘Grote release’ een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals ‘1.0’ of ‘2.0’ en die geen bètaversie of prerelease-versie is. Het bereik van de technische ondersteuning die aan u wordt verleend, verschilt per Plan, zoals hieronder wordt beschreven.
 
3.4 Omvang van de technische ondersteuning
 
(i) Onder het APP voor Mac zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, de besturingssysteemsoftware van Apple (‘Mac OS’) en de softwareprogramma’s van het merk Apple die ontworpen zijn om te draaien op de Gedekte apparatuur (‘Consumentensoftware’). Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple (“Mac OS Server”) op een Mac.
 
(ii) Onder het APP voor iPod, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, het iPod-besturingssysteem en de softwareprogramma’s die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (beide worden ‘iPod-software’ genoemd) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een ‘Ondersteunde computer’. Dit is een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur en waarop een besturingssysteem draait dat wordt ondersteund door de Gedekte apparatuur.
(iii) Onder het APP voor Apple Display, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een Ondersteunde computer.
 
(iv) Onder het APP voor Apple TV zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, voor softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (“Apple TV-software”) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur, een Ondersteunde computer en een “Ondersteunde televisie”. Dit is een televisie die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.
 
4. Wat is er niet gedekt?
 
4.1 Hardwareservice
 
Het Plan is niet van toepassing op:
 
(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Gedekte apparatuur of de levering van apparatuur terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur wordt uitgevoerd;
 
(ii) Schade veroorzaakt door
(a) een ander product dan de Gedekte apparatuur,
(b) een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken,
(c) de bediening van de Gedekte apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals door de fabrikant is beschreven in de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen voor de Gedekte apparatuur, of
(d) onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een geautoriseerde Apple-serviceprovider (“AASP”) is;
 
(iii) Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;
 
(iv) Gedekte apparatuur die is verloren of gestolen. Dit Plan dekt alleen Gedekte apparatuur die in zijn geheel aan Apple is geretourneerd;
 
(v) Cosmetische schade aan de Gedekte Apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten;
 
(vi) Verbruiksonderdelen, zoals batterijen, behalve met betrekking tot de batterijdekking onder het APP voor Mac, APP voor iPod of APP voor Apple TV of tenzij er een storing is opgetreden ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten;
 
(vii) Preventief onderhoud op de Gedekte apparatuur; of
 
(viii) Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale slijtage van het product.
 
4.2 Technische ondersteuning
 
Het Plan omvat niet het volgende:
 
(i) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de op dat moment geldende versie;
 
(ii) Uw gebruik of aanpassing van de Gedekte apparatuur, het Mac OS, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze niet is bedoeld om te worden gebruikt of aangepast volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen van de fabrikant voor de Gedekte apparatuur;
 
(iii) Producten van andere fabrikanten of hun effecten op of interacties met de Gedekte apparatuur, het Mac OS, Mac OS Server, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor iPod dat niet is gerelateerd aan iPod-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple Display dat niet is gerelateerd aan verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple TV dat niet is gerelateerd aan Apple TV-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(vii) Andere Apple-software dan het Mac OS, Mac OS Server, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware die is gedekt onder het van toepassing zijnde Plan;
 
(viii) Mac OS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface wordt gebruikt voor problemen met server- en netwerkbeheer op Mac OS Server op een Mac;
 
(ix) Mac OS-software of bepaalde software van het merk Apple die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;
 
(x) Webbrowsers, e-mailprogramma's en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of de Mac OS-configuraties die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of
 
(xi) Schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen. Herstel en hernieuwde installatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder dit Plan.
 
5. Hoe krijgt u service en ondersteuning?
 
U krijgt hardwareservices en technische ondersteuning via de hieronder beschreven ondersteuningsdiensten van Apple. Als u belt, wordt u te woord gestaan door een medewerker van de technische ondersteuning van Apple. Deze zal u vragen om uw Nummer Overeenkomst Plan of het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er assistentie wordt geboden. Bewaar uw Bevestiging en het originele ontvangstbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Plan, omdat deze documenten vereist zijn als er vragen zijn over in hoeverre uw product voor dekking in aanmerking komt.
 

Internationale ondersteuningsinformatie
Geautoriseerde Apple-serviceproviders en Apple Stores
Apple-ondersteuning en -service

 
6. Opties hardwareservice
 
6.1 Apple biedt naar eigen inzicht hardwareservices aan via een of meer van de volgende opties:
 
(i) Carry-in-service (afgifteservice). De carry-in-service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Breng de Gedekte apparatuur terug naar een Apple Store of een AASP-locatie die een carry-in-service aanbiedt. De service wordt ter plekke uitgevoerd, of de winkel of serviceaanbieder kan de Gedekte Apparatuur naar een Apple-reparatieservice (“ARS”) sturen om de service uit te voeren. Zodra u bericht ontvangt dat de service is voltooid, zal u worden gevraagd om de Gedekte apparatuur weer op te halen.
 
(ii) Service ter plaatse. Service ter plaatse is beschikbaar voor veel desktopcomputers als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een geautoriseerde Apple-serviceprovider bevindt. Als Apple bepaalt dat service ter plaatse beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. De service wordt op de locatie uitgevoerd, of de servicetechnicus transporteert de Gedekte apparatuur naar een AASP- of ARS-locatie voor reparatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een AASP- of ARS-locatie, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de service naar uw locatie wordt getransporteerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen.
 
(iii) Opsturen per post/Mail-in Service. De Mail-in Service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Als Apple bepaalt dat uw Gedekte apparatuur in aanmerking komt voor de Mail-in Service, dan stuurt Apple u een bewijs van vooruitbetaling van de verzendkosten (en zo nodig verpakkingsmateriaal als u niet meer over de originele verpakking beschikt) en vervolgens verzendt u de Gedekte apparatuur naar een ARS-locatie conform de instructies van Apple. Als de service is voltooid, stuurt de ARS-locatie de Gedekte apparatuur naar u terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd. Het is ook mogelijk dat Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider uw Gedekte apparatuur bij u laat ophalen en, zodra de service is voltooid, de Gedekte apparatuur rechtstreeks naar u terugzendt.
 
(iv) Express Replacement Service (‘ERS’) of DIY-service (‘Do-it-Yourself’) voor Gedekte apparatuur. ERS is beschikbaar voor bepaalde producten van de Gedekte apparatuur en de Do-it-Yourself (“DIY”-)service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als ERS of DIY in het desbetreffende geval beschikbaar is, is het volgende proces van toepassing.
 
(a) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd. Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, brengt Apple het geautoriseerde bedrag in rekening op de creditcard.
 
(b) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire niet naar Apple hoeft te worden teruggestuurd. Apple stuurt u kosteloos een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.
 
(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de ERS- of DIY-service met zich meebrengt.  Indien u meer hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.
 
6.2 Service in landen die niet het land van aankoop zijn, is beperkt tot de opties die in het land beschikbaar zijn. U bent wellicht aansprakelijk voor de verzend- en afhandelingskosten als voor de Gedekte apparatuur geen service kan worden verleend in het land waar de service is aangevraagd, als dit niet het land van aankoop is.  Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. Voor de internationale service kan Apple defecte producten en onderdelen repareren of ze vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden.
 
7. Uw verantwoordelijkheden
 
Als u onder het Plan service of ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich houden aan het volgende:
 
(i) Verstrek uw Nummer Overeenkomst Plan en een kopie van het originele aankoopbewijs van uw Plan als hierom wordt gevraagd;
 
(ii) Verschaf informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iii) Reageer op verzoeken om informatie, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
(iv) Volg de instructies die Apple u geeft, inclusief maar niet beperkt tot het niet opsturen van producten en accessoires van Apple die niet in aanmerking komen voor reparatie of de vervangingsservice, en het verpakken van de Gedekte apparatuur in overeenstemming met de verzendinstructies;
 
(v) Werk software bij met de op dat moment gepubliceerde releases voordat u service aanvraagt; en
 
(vi) ZORG ERVOOR DAT U EEN BACK-UP MAAKT VAN DE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STAAN. APPLE KAN DE ORIGINELE SOFTWARECONFIGURATIE VAN DE GEDEKTE APPARATUUR EN DAAROPVOLGENDE UPDATERELEASES OPNIEUW INSTALLEREN WANNEER DE SERVICE WORDT UITGEVOERD, HETGEEN ZAL LEIDEN TOT DE VERWIJDERING VAN ALLE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STONDEN VOORDAT DE SERVICE WERD UITGEVOERD. TIJDENS DE SERVICE ONDER HET APP VOOR IPOD, VERWIJDERT APPLE DE INHOUD VAN DE IPOD EN WORDEN DE OPSLAGMEDIA OPNIEUW GEFORMATTEERD. Apple stuurt uw iPod terug of levert een vervangende iPod zoals de iPod oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de hardwareservice kan Apple updates van het iPod-besturingssysteem installeren, waarbij geen oudere versies van het iPod-besturingssysteem voor de iPod kunnen worden hersteld. Na een dergelijke update van het iPod-besturingssysteem kan het voorkomen dat programma’s van andere fabrikanten die op de iPod waren geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de iPod. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8. Beperking van aansprakelijkheid
 
8.1 Gehele overeenkomst
Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit servicecontract worden beschreven (mondeling, schriftelijk, expliciet en/of geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht) zijn uitgesloten van het Plan voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Voor zover dergelijke garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, blijven zij (voor zover dit wettelijk is toegestaan) beperkt tot de looptijd van het Plan en, naar inzicht van Apple, tot de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.
In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.
 
8.2 Disclaimer in verband met gegevens:
Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder dit Plan Gedekte apparatuur te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op de Gedekte apparatuur zijn opgeslagen.
 
8.3 Beperking van aansprakelijkheid:
 
(i)   Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met dit Plan, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), hetzij anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van dit Plan beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.
 
(ii)  In geen geval is Apple aansprakelijk voor:
a)   verlies van winst; of
b)   verlies van zaken; of
c)   verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
d)   verlies van verwachte besparingen; of
e)   verlies van goederen; of
f)    verlies van contracten; of
g)   verlies van gebruik; of
h)   verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of
i)    bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.
 
(iii) De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 
9. Annulering
U mag dit Plan op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Indien u besluit dit Plan te annuleren, kunt u Apple bellen op het telefoonnummer voor het land waar vandaan u belt, zoals opgenomen in support.apple.com/nl-be/HT201232 of support.apple.com/nl-nl/HT201232, of door een schriftelijke kennisgeving met uw Nummer Overeenkomst Plan te verzenden naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Uw kennisgeving moet vergezeld gaan van een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan. Tenzij anders bepaald in lokale wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het Plan volledig gerestitueerd minus de waarde van eventuele service die onder het Plan is verleend indien u binnen dertig (30) dagen na aankoop van uw Plan of na ontvangst van deze Voorwaarden annuleert, afhankelijk van welk moment later plaatsvindt. Als u na meer dan dertig (30) dagen na uw ontvangst van dit Plan annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato van de oorspronkelijke aankoopprijs, gebaseerd op het percentage van de Dekkingsperiode vanaf de aankoopdatum van het Plan dat niet is verlopen, minus (a) annuleringskosten van € 25,00 of tien procent (10%) van de pro rata terugbetaling (waarbij het kleinste bedrag geldt), en (b) de waarde van eventuele service die onder het Plan aan u is verleend. Deze annuleringskosten zijn niet van toepassing wanneer de annulering is gebaseerd op een wettelijk recht van de consument op terugtrekking of teruggave (zoals tijdens een wettelijk vastgelegde bezinningsperiode). Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan annuleren vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Gedekte apparatuur beschikbaar zijn. Als Apple dit Plan annuleert omdat er geen serviceonderdelen meer beschikbaar zijn, ontvangt u een restitutie naar rato voor de nog niet vervallen termijn van het Plan.
 
10. Overdracht van het Plan
 
(i) Met de Overdracht van de Gedekte apparatuur naar een Nieuwe eigenaar. Onderhevig aan de onderstaande beperkingen is het u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Plan blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht het originele aankoopbewijs, de Bevestiging en al het verpakkingsmateriaal van het Plan bevat, inclusief gedrukt materiaal en deze Voorwaarden; (b) u Apple op de hoogte brengt van de overdracht door een kennisgeving van de overdracht te sturen naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland; en (c) de derde die het Plan ontvangt zich akkoord verklaart met de Voorwaarden van het Plan. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht van het Plan, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, het serienummer van de Gedekte apparatuur die wordt overgedragen en naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar doorgeven.
 
(ii) Met de Overdracht van Originele Gedekte apparatuur naar Nieuwe Gedekte apparatuur. Het is u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de dekking onder het Plan blijvend over te dragen naar een nieuw Apple-product dat uw eigendom is en door u wordt gekocht binnen dertig (30) dagen na aanschaf van de Gedekte apparatuur. Het nieuwe product moet voor dekking onder het Plan in aanmerking komen en op het moment van de overdracht moeten beide producten zijn gedekt onder de beperkte garantie van één (1) jaar voor hardware van Apple. Apple verstrekt een Bevestiging voor het nieuwe product, dat vervolgens de Gedekte apparatuur wordt. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, de serienummers en de aankoopbewijzen van de producten die worden overgedragen, doorgeven door een kennisgeving van de overdracht naar Apple te verzenden zoals in het gedeelte onmiddellijk hierboven is beschreven.
 
11. Privacy
 
Apple zal gegevens van klanten bewaren en gebruiken in overeenstemming met het Apple-privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Algemeen
 
(i) Geen enkele Apple-wederverkoper, -agent of -werknemer is gemachtigd om de voorwaarden van dit servicecontract te wijzigen, te verlengen of uit te breiden. 
 
(ii) Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van dit servicecontract en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.
 
(iii) U erkent dat alle informatie of gegevens die u onder dit Plan aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn.
 
(iv) U moet het Plan kopen en registreren binnen twaalf (12) maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum van de Gedekte apparatuur.
 
(v) De financiële verplichtingen van dit Plan worden gesteund door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Indien Apple Distribution International deze verplichtingen niet kan vervullen, worden de verplichtingen overgenomen door Apple Operations Europe, een onderneming die is geregistreerd onder de wetten van de Republiek Ierland.
 
(vi) Dit Plan wordt aangeboden en is alleen geldig als u een inwoner bent van een land waarin Apple of zijn gelieerde ondernemingen het Plan aanbieden dat hier wordt beschreven: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Dit Plan wordt niet aangeboden aan personen die nog niet meerderjarig zijn. Dit Plan is niet beschikbaar waar dit volgens de wet verboden is.
 
(vii) Dit servicecontract valt onder de wetgeving van het land waarin het Plan is gekocht.
 
092915 APP Mac Belgium Dutch v6.3

AppleCare Protection Plan voor Mac (“APP voor Mac”)
AppleCare Protection Plan voor Apple Display (“APP voor Apple Display”)
AppleCare Protection Plan voor Apple TV (“APP voor Apple TV”)

De voordelen van het AppleCare Protection Plan-contract staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie
 
De rechten waarop u krachtens de bovengenoemde Plannen aanspraak kunt maken, vormen een aanvulling op de rechten die u hebt op grond van de wettelijke garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. Geen enkele bepaling in deze Plannen zal uw rechten volgens de wettelijke garantie negatief beïnvloeden.
 
Interactie met rechten die worden verleend op grond van de wettelijke garantie
 
Als een product een gebrek vertoont, hebben consumenten recht op een gratis reparatie of vervanging door de verkoper van producten die tot twee jaar na levering niet voldoen aan de koopovereenkomst (artikelen 1641 tot 1649 en 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek).  Als een gebrek binnen de eerste zes maanden na levering optreedt, wordt de verkoper aansprakelijk geacht tenzij het gebrek is te wijten aan misbruik, hetgeen door de verkoper moet worden aangetoond.  Als de consument het product heeft gekocht bij Apple, is Apple verplicht in haar hoedanigheid als verkoper om deze wettelijke garantie van twee jaar te honoreren.
 
Als Apple zowel de rol van verkoper als van fabrikant vervult, zal Apple de consument, op zijn of haar verzoek, helpen bij het vaststellen van de gunstigste bepalingen, van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of van de wettelijke garantie.
 
Ga naar de Apple-website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over consumentenwetgeving.
 
1. Het Plan. Dit servicecontract is van toepassing op de hardwareservices en de technische ondersteuning die aan u worden verstrekt door Apple Distribution International of diens rechtsopvolger (“Apple”) onder de bovengenoemde plannen (die hier afzonderlijk worden aangeduid als het “Plan”) voor het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking (“Gedekte apparatuur”) die zijn vermeld op uw garantiebewijsdocument (“Bevestiging”).
 
2. Begin- en einddatum van de dekking.
De dekking gaat in wanneer u het Plan aanschaft en loopt af op de datum die is opgegeven in uw Bevestiging (“Dekkingsperiode”). U ontvangt uw Bevestiging als u uw Gedekte apparatuur en het registratienummer van uw Plan (“Nummer Overeenkomst Plan”) bij Apple registreert. Als de optie voor automatische registratie beschikbaar is, ontvangt u mogelijk een afzonderlijke Bevestiging.  Als de optie voor automatische registratie beschikbaar is en u geen afzonderlijke Bevestiging ontvangt, geldt uw originele ontvangstbewijs als Bevestiging. De voorwaarden van dit Plan, het originele ontvangstbewijs voor uw Plan en uw Bevestiging maken allemaal deel uit van uw servicecontract. De prijs van het Plan staat vermeld op het originele ontvangstbewijs. De hardwareservice en technische ondersteuning die onder het Plan worden verstrekt, vormen een aanvulling op de dekking die door de hardwaregarantie en de gratis technische ondersteuning van de fabrikant wordt geboden.
 
3. Wat is er gedekt?
 
3.1 Hardwareservice
 
Als u tijdens de Dekkingsperiode een geldige vordering indient door Apple te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Gedekte apparatuur, of (ii) dat de capaciteit van een gedekte batterij om een elektrische lading vast te houden minder dan tachtig procent (80%) van de originele specificaties is, zal Apple (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (b) de Gedekte apparatuur omruilen voor een vervangend product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product en dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het originele product. Als Apple de Gedekte apparatuur omruilt, wordt het originele product eigendom van Apple en is het vervangende product uw eigendom met een dekking voor de resterende periode van het Plan.
 
3.2 Gedekte apparatuur
 
Naast het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking, bevat de “Gedekte apparatuur” conform uw Plan het volgende:
 
(i) Onder het APP voor Mac, (a) één compatibel beeldscherm van het merk Apple indien dit op hetzelfde moment als de Gedekte apparatuur is gekocht, (b) een muis van het merk Apple, een Magic Trackpad, een Apple Battery Charger en een toetsenbord als dit is inbegrepen bij de Gedekte apparatuur (of is gekocht bij een Mac mini of Mac Pro) en (c) een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation, een AirPort Time Capsule, RAM-modules van Apple en een USB SuperDrive van Apple indien deze is gebruikt in combinatie met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u is gekocht.
 
(ii) Onder het APP voor Apple TV, een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation en een AirPort Time Capsule indien deze is gebruikt in combinatie met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u is gekocht.
 
3.3 Technische ondersteuning
 
Tijdens de Dekkingsperiode biedt Apple u telefonisch en via internet toegang tot technische ondersteuningsbronnen. Technische ondersteuning kan bestaan uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en herstel (behalve gegevensherstel), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden; het interpreteren van systeemfoutmeldingen; en het vaststellen van de noodzaak van hardwareservice. Apple biedt ondersteuning voor de op dat moment geldende versie van de ondersteunde software en de vorige Grote release. In het kader van dit onderdeel betekent "Grote release" een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals "1.0" of "2.0" en die geen bètaversie of prerelease-versie is. Het bereik van de technische ondersteuning die aan u wordt verleend, verschilt per Plan, zoals hieronder wordt beschreven.
 
3.4 Omvang van de technische ondersteuning
 
(i) Onder het APP voor Mac, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, de besturingssysteemsoftware van Apple (“Mac OS”) en de consumentenprogramma's van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (“Consumentensoftware”). Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple (“Mac OS Server”) op een Mac.
 
(ii) Onder het APP voor iPod, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, het iPod-besturingssysteem en de softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (beide worden "iPod-software" genoemd) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een “Ondersteunde computer”. Dit is een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur en waarop een besturingssysteem draait dat wordt ondersteund door de Gedekte apparatuur.
(iii) Onder het APP voor Apple Display, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een Ondersteunde computer.
 
(iv) Onder het APP voor Apple TV, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, voor softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (“Apple TV-software”) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur, een Ondersteunde computer en een “Ondersteunde televisie”. Dit is een televisie die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.
 
4. Wat is er niet gedekt?
 
4.1 Hardwareservice
 
Het Plan is niet van toepassing op:
 
(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Gedekte apparatuur of de levering van apparatuur terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur wordt uitgevoerd;
 
(ii) Schade veroorzaakt door
(a) een ander product dan de Gedekte apparatuur,
(b) een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken,
(c) de bediening van de Gedekte apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals door de fabrikant is beschreven in de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen voor de Gedekte apparatuur, of
(d) onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een geautoriseerde Apple-serviceprovider (“AASP”) is;
 
(iii) Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;
 
(iv) Gedekte apparatuur die is verloren of gestolen. Dit Plan dekt alleen Gedekte apparatuur die in zijn geheel aan Apple is geretourneerd;
 
(v) Cosmetische schade aan de Gedekte Apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten;
 
(vi) Verbruiksonderdelen, zoals batterijen, behalve met betrekking tot de batterijdekking onder het APP voor Mac of APP voor iPod of tenzij er een storing is opgetreden ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten;
 
(vii) Preventief onderhoud op de Gedekte apparatuur; of
 
(viii) Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale slijtage van het product.
 
4.2 Technische ondersteuning
 
Het Plan omvat niet het volgende:
 
(i) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de op dat moment geldende versie;
 
(ii) Uw gebruik of aanpassing van de Gedekte apparatuur, het Mac OS, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze niet is bedoeld om te worden gebruikt of aangepast volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen van de fabrikant voor de Gedekte apparatuur;
 
(iii) Producten van andere fabrikanten of hun effecten op of interacties met de Gedekte apparatuur, het Mac OS, Mac OS Server, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor iPod dat niet is gerelateerd aan iPod-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple Display dat niet is gerelateerd aan verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple TV dat niet is gerelateerd aan Apple TV-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(vii) Andere Apple-software dan het Mac OS, Mac OS Server, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware die is gedekt onder het van toepassing zijnde Plan;
 
(viii) Mac OS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op Mac OS Server op een Mac wordt gebruikt;
 
(ix) Mac OS-software of bepaalde software van het merk Apple die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;
 
(x) Webbrowsers, e-mailprogramma's en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of de Mac OS-configuraties die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of
 
(xi) Schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen. Herstel en hernieuwde installatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder dit Plan.
 
5. Hoe krijgt u service en ondersteuning?
 
U kunt hardwareservices en technische ondersteuning krijgen via de ondersteuningsbronnen van Apple die hieronder zijn beschreven of door te bellen met het telefoonnummer dat word genoemd in de Aan de slag-handleiding (de “Handleiding”). De Handleiding is te vinden in de verpakking van het Plan. Als u belt, wordt u te woord gestaan door een medewerker van de technische ondersteuning van Apple. Deze zal u vragen om uw Nummer Overeenkomst Plan of het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er assistentie wordt geboden. Bewaar uw Bevestiging en het originele ontvangstbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Plan, omdat deze documenten vereist zijn als er vragen zijn over in hoeverre uw product voor dekking in aanmerking komt.
 
Internationale ondersteuningsinformatie
Geautoriseerde Apple-serviceproviders en Apple Stores
Apple-ondersteuning en -service
 
6. Opties hardwareservice
 
6.1 Apple biedt volgens eigen inzicht hardwareservices aan via een of meer van de volgende opties:
 
(i) Afgifte service (carry-in-service). De carry-in-service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Breng de Gedekte apparatuur terug naar een Apple Store of een AASP-locatie die een carry-in-service aanbiedt. De service wordt ter plekke uitgevoerd, of de winkel of serviceaanbieder kan de Gedekte Apparatuur naar een Apple-reparatieservice (“ARS”) sturen om de service uit te voeren. Zodra u bericht ontvangt dat de service is voltooid, zal u worden gevraagd om de Gedekte apparatuur weer op te halen.
 
(ii) Service ter plaatse. Service ter plaatse is beschikbaar voor veel desktopcomputers als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een geautoriseerde Apple-serviceprovider bevindt. Als Apple bepaalt dat service ter plaatse beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. De service wordt op de locatie uitgevoerd, of de servicetechnicus transporteert de Gedekte apparatuur naar een AASP- of ARS-locatie voor reparatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een AASP- of ARS-locatie, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de service naar uw locatie wordt getransporteerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen.
 
(iii) Opsturen per post/Mail-in Service. De Mail-in Service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Als Apple bepaalt dat uw Gedekte apparatuur in aanmerking komt voor de Mail-in Service, dan stuurt Apple u een bewijs van vooruitbetaling van de verzendkosten (en zo nodig verpakkingsmateriaal als u niet meer over de originele verpakking beschikt) en vervolgens verzendt u de Gedekte apparatuur naar een ARS-locatie conform de instructies van Apple. Als de service is voltooid, stuurt de ARS-locatie de Gedekte apparatuur naar u terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd. Het is ook mogelijk dat Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider uw Gedekte apparatuur bij u laat ophalen en, zodra de service is voltooid, de Gedekte apparatuur rechtstreeks naar u terugzendt.
 
(iv) Express Replacement Service (“ERS”) of DIY-service ("Do-it-Yourself") voor Gedekte apparatuur. ERS is beschikbaar voor bepaalde producten van de Gedekte apparatuur en de Do-it-Yourself (“DIY”-)service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als ERS of DIY in het desbetreffende geval beschikbaar is, is het volgende proces van toepassing.
 
(a) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd. Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple de creditcard met het geautoriseerde bedrag.
 
(b) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire niet naar Apple hoeft te worden teruggestuurd. Apple stuurt u kosteloos een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.
 
(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de ERS- of DIY-service met zich meebrengt.  Indien u meer hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.
 
6.2 Service in landen die niet het land van aankoop zijn, is beperkt tot de opties die in het land beschikbaar zijn. U bent wellicht aansprakelijk voor de verzend- en afhandelingskosten als voor de Gedekte apparatuur geen service kan worden verleend in het land waar de service is aangevraagd, als dit niet het land van aankoop is.  Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. Voor de internationale service kan Apple defecte producten en onderdelen repareren of ze vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden.
 
7. Uw verantwoordelijkheden
 
Als u onder het Plan service of ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich houden aan het volgende:
 
(i) Verstrek uw Nummer Overeenkomst Plan en een kopie van het originele aankoopbewijs van uw Plan als hierom wordt gevraagd;
 
(ii) Verschaf informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iii) Reageer op verzoeken om informatie, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
(iv) Volg de instructies die Apple u geeft, inclusief maar niet beperkt tot het niet opsturen van producten en accessoires van Apple die niet in aanmerking komen voor reparatie of de vervangingsservice, en het verpakken van de Gedekte apparatuur in overeenstemming met de verzendinstructies;
 
(v) Werk software bij met de op dat moment gepubliceerde releases voordat u service aanvraagt; en
 
(vi) ZORG ERVOOR DAT U EEN BACK-UP MAAKT VAN DE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STAAN. APPLE KAN DE ORIGINELE SOFTWARECONFIGURATIE VAN DE GEDEKTE APPARATUUR EN DAAROPVOLGENDE UPDATERELEASES OPNIEUW INSTALLEREN WANNEER DE SERVICE WORDT UITGEVOERD, HETGEEN ZAL LEIDEN TOT DE VERWIJDERING VAN ALLE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STONDEN VOORDAT DE SERVICE WERD UITGEVOERD. TIJDENS DE SERVICE ONDER HET APP VOOR IPOD, VERWIJDERT APPLE DE INHOUD VAN DE IPOD EN WORDEN DE OPSLAGMEDIA OPNIEUW GEFORMATTEERD. Apple stuurt uw iPod terug of levert een vervangende iPod zoals de iPod oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de hardwareservice kan Apple updates van het iPod-besturingssysteem installeren, waarbij geen oudere versies van het iPod-besturingssysteem voor de iPod kunnen worden hersteld. Na een dergelijke update van het iPod-besturingssysteem kan het voorkomen dat programma's van andere fabrikanten die op de iPod waren geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de iPod. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8. Beperking van aansprakelijkheid
 
8.1 Gehele overeenkomst
Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit servicecontract worden beschreven (mondeling, schriftelijk, expliciet en/of geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht) zijn uitgesloten van het Plan voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Voor zover dergelijke garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, blijven zij (voor zover dit wettelijk is toegestaan) beperkt tot de looptijd van het Plan en, naar inzicht van Apple, tot de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.
In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.
 
8.2 Disclaimer in verband met gegevens:
Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder dit Plan Gedekte apparatuur te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op de Gedekte apparatuur zijn opgeslagen.
 
8.3 Beperking van aansprakelijkheid:
 
(i)   Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met dit Plan, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), hetzij anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van dit Plan beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.
 
(ii)  In geen geval is Apple aansprakelijk voor:
a)   verlies van winst; of
b)   verlies van zaken; of
c)   verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
d)   verlies van verwachte besparingen; of
e)   verlies van goederen; of
f)    verlies van contracten; of
g)   verlies van gebruik; of
h)   verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of
i)    bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.
(iii) De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 
9. Annulering
U mag dit Plan op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Als u besluit dit Plan te annuleren, kunt u Apple bellen op het telefoonnummer dat wordt genoemd in de Aan de slag-handleiding of stuurt of faxt u een schriftelijke kennisgeving met uw Nummer Overeenkomst Plan naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). Uw kennisgeving moet vergezeld gaan van een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan. Tenzij anders bepaald in lokale wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het Plan volledig gerestitueerd minus de waarde van eventuele service die onder het Plan is verleend indien u binnen dertig (30) dagen na aankoop van uw Plan of na ontvangst van deze Voorwaarden annuleert, afhankelijk van welk moment later plaatsvindt. Als u na meer dan dertig (30) dagen na uw ontvangst van dit Plan annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato van de oorspronkelijke aankoopprijs, gebaseerd op het percentage van de Dekkingsperiode vanaf de aankoopdatum van het Plan dat niet is verlopen, minus (a) annuleringskosten van € 25,00 of tien procent (10%) van de pro rata terugbetaling (waarbij het laagste bedrag geldt), en (b) de waarde van eventuele service die onder het Plan aan u is verleend. Deze annuleringskosten zijn niet van toepassing wanneer de annulering is gebaseerd op een wettelijk recht van de consument op terugtrekking of teruggave (zoals tijdens een wettelijk vastgelegde bezinningsperiode). Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan annuleren vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Gedekte apparatuur beschikbaar zijn. Als Apple dit Plan annuleert omdat er geen serviceonderdelen meer beschikbaar zijn, ontvangt u een restitutie naar rato voor de nog niet vervallen termijn van het Plan.
 
10. Overdracht van het Plan
 
(i) Met de Overdracht van de Gedekte Apparatuur naar een Nieuwe Eigenaar. Onderhevig aan de onderstaande beperkingen is het u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Plan blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht het originele aankoopbewijs, de Bevestiging en al het verpakkingsmateriaal van het Plan bevat, inclusief gedrukt materiaal en deze Voorwaarden; (b) u Apple op de hoogte brengt van de overdracht door een kennisgeving van de overdracht te sturen of te faxen naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917); en (c) de derde die het Plan ontvangt zich akkoord verklaart met de Voorwaarden van het Plan. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht van het Plan, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, het serienummer van de Gedekte apparatuur die wordt overgedragen en naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar doorgeven.
 
(ii) Met de Overdracht van Originele Gedekte apparatuur naar Nieuwe Gedekte apparatuur. Het is u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de dekking onder het Plan blijvend over te dragen naar een nieuw Apple-product dat uw eigendom is en door u wordt gekocht binnen dertig (30) dagen na aanschaf van de Gedekte apparatuur. Het nieuwe product moet voor dekking onder het Plan in aanmerking komen en op het moment van de overdracht moeten beide producten zijn gedekt onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor hardware van Apple. Apple verstrekt een Bevestiging voor het nieuwe product, dat vervolgens de Gedekte apparatuur wordt. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, de serienummers en de aankoopbewijzen van de producten die worden overgedragen, doorgeven door een kennisgeving van de overdracht naar Apple te verzenden of te faxen zoals in het gedeelte onmiddellijk hierboven is beschreven.
 
11. Privacy
 
Apple zal gegevens van klanten bewaren en gebruiken in overeenstemming met het Apple-privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Algemeen
 
(i) Geen enkele Apple-wederverkoper, -agent of -werknemer is gemachtigd om de voorwaarden van dit servicecontract te wijzigen, te verlengen of uit te breiden. 
 
(ii) Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van dit servicecontract en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.
 
(iii) U erkent dat alle informatie of gegevens die u onder dit Plan aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn.
 
(iv) U moet het Plan kopen en registreren binnen twaalf (12) maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de Gedekte apparatuur.
 
(v) De financiële verplichtingen van dit Plan worden gesteund door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Indien Apple Distribution International deze verplichtingen niet kan vervullen, worden de verplichtingen overgenomen door Apple Operations Europe, een onderneming die is geregistreerd onder de wetten van de Republiek Ierland.
 
(vi) Dit Plan wordt aangeboden en is alleen geldig als u een inwoner bent van een land waarin Apple of haar gelieerde ondernemingen het Plan aanbieden dat hier wordt beschreven: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Dit Plan wordt niet aangeboden aan personen die nog niet meerderjarig zijn. Dit Plan is niet beschikbaar waar dit volgens de wet verboden is.
 
(vii) Dit servicecontract valt onder de wetgeving van het land waarin het Plan is gekocht.
 
081715 APP Mac Belgium v6.2

AppleCare Protection Plan voor Mac (“APP voor Mac”)
AppleCare Protection Plan voor Apple Display (“APP voor Apple Display”)
AppleCare Protection Plan voor Apple TV (“APP voor Apple TV”)

De voordelen van het AppleCare Protection Plan-contract staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie
 
De rechten waarop u krachtens de bovengenoemde Plannen aanspraak kunt maken, vormen een aanvulling op de rechten die u hebt op grond van de wettelijke garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. Geen enkele bepaling in deze Plannen zal uw rechten volgens de wettelijke garantie negatief beïnvloeden.
 
Interactie met rechten die worden verleend op grond van de wettelijke garantie
 
Als een product een gebrek vertoont, hebben consumenten recht op een gratis reparatie of vervanging door de verkoper van producten die tot twee jaar na levering niet voldoen aan de koopovereenkomst (artikelen 1641 tot 1649 en 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek).  Als een gebrek binnen de eerste zes maanden na levering optreedt, wordt de verkoper aansprakelijk gesteld tenzij het gebrek is te wijten aan misbruik, hetgeen door de verkoper moet worden aangetoond.  Als de consument het product heeft gekocht bij Apple, is Apple verplicht in haar hoedanigheid als verkoper om deze wettelijke garantie van twee jaar te honoreren.
 
Als Apple zowel de rol van verkoper als van fabrikant vervult, zal Apple de consument, op zijn of haar verzoek, helpen bij het vaststellen van de gunstigste bepalingen, van Apple's Eenjarige Beperkte Garantie of van de wettelijke garantie.
 
Ga naar de Apple-website (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw plaatselijke consumentenorganisatie voor meer informatie over consumentenwetgeving.
 
1. Het Plan. Dit servicecontract is van toepassing op de hardwareservices en de technische ondersteuning die aan u worden verstrekt door Apple Distribution International of diens rechtsopvolger (“Apple”) onder de bovengenoemde plannen (die hier afzonderlijk worden aangeduid als het “Plan”) voor het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking (“Gedekte apparatuur”) die zijn vermeld op uw garantiebewijsdocument (“Bevestiging”).
 
2. Begin- en einddatum van de dekking.
 
De dekking gaat in wanneer u het Plan aanschaft en loopt af op de datum die is opgegeven in uw Bevestiging (“Dekkingsperiode”). U ontvangt uw Bevestiging als u uw Gedekte apparatuur en het registratienummer van uw Plan (“Nummer Overeenkomst Plan”) bij Apple registreert. Als de optie voor automatisch registreren beschikbaar is, bestaat uw Bevestiging uit uw originele ontvangstbewijs. De voorwaarden van dit Plan, het originele ontvangstbewijs voor uw Plan en uw Bevestiging maken allemaal deel uit van uw servicecontract. De prijs van het Plan staat vermeld op het originele ontvangstbewijs. De hardwareservice en technische ondersteuning die onder het Plan worden verstrekt, vormen een aanvulling op de dekking die door de hardwaregarantie en de gratis technische ondersteuning van de fabrikant wordt geboden.
 
3. Wat is er gedekt?
 
3.1 Hardwareservice
 
Als u tijdens de Dekkingsperiode een geldige vordering indient door Apple te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Gedekte apparatuur, of (ii) dat de capaciteit van een gedekte iPod-batterij om een elektrische lading vast te houden met vijftig procent (50%) of meer is afgenomen ten opzichte van de originele specificaties, dan zal Apple (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (b) de Gedekte Apparatuur omruilen voor een vervangend product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product en dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het originele product. Als Apple de Gedekte apparatuur omruilt, wordt het originele product eigendom van Apple en is het vervangende product uw eigendom met een dekking voor de resterende periode van het Plan.
 
3.2 Gedekte apparatuur
 
Naast het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking, bevat de “Gedekte apparatuur” conform uw Plan het volgende:
 
(i) Onder APP voor Mac, (a) één compatibel beeldscherm van het merk Apple indien dit op hetzelfde moment als de Gedekte apparatuur is gekocht, (b) een muis van het merk Apple, een Magic Trackpad, een Apple Battery Charger en een toetsenbord als dit is inbegrepen bij de Gedekte apparatuur (of is gekocht bij een Mac mini) en (c) een AirPort Extreme-kaart, een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation, een Time Capsule, een DVI-naar-ADC-beeldschermadapter van het merk Apple, RAM-modules van Apple en een USB SuperDrive van Apple indien deze is gebruikt in combinatie met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u is gekocht.
 
(ii) Onder het APP voor Apple TV, een AirPort Extreme-kaart, een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation en een Time Capsule indien deze is gebruikt met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u is gekocht.
 
3.3 Technische ondersteuning
 
Tijdens de Dekkingsperiode biedt Apple u telefonisch en via internet toegang tot technische ondersteuningsbronnen. Technische ondersteuning kan bestaan uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en herstel (behalve gegevensherstel), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden; de interpretatie van systeemfoutmeldingen; en vaststellen wanneer hardwareservice noodzakelijk is. Apple biedt ondersteuning voor de op dat moment geldende versie van de ondersteunde software en de vorige Grote release. In het kader van dit onderdeel betekent "Grote release" een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals "1.0" of "2.0" en die geen bètaversie of prerelease-versie is. Het bereik van de technische ondersteuning die aan u wordt verleend, verschilt per Plan, zoals hieronder wordt beschreven.
 
3.4 Omvang van de technische ondersteuning
 
(i) Onder het APP voor Mac, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, de besturingssysteemsoftware van Apple (“Mac OS”) en de consumentenprogramma's van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (“Consumentensoftware”). Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple (“Mac OS Server”) op een Mac.
 
(ii) Onder het APP voor iPod, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, het iPod-besturingssysteem en de softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (beide worden "iPod-software" genoemd) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een “Ondersteunde computer”. Dit is een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur en waarop een besturingssysteem draait dat wordt ondersteund door de Gedekte apparatuur.
 
(iii) Onder het APP voor Apple Display, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een Ondersteunde computer.
 
(iv) Onder het APP voor Apple TV, zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, voor softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (“Apple TV-software”) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur, een Ondersteunde computer en een “Ondersteunde televisie”. Dit is een televisie die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.
 
4. Wat is er niet gedekt?
 
4.1 Hardwareservice
 
 Het Plan is niet van toepassing op:
 
(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Gedekte apparatuur of levering van apparatuur terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur wordt uitgevoerd;
 
(ii) Schade veroorzaakt door
 
(a) een ander product dan de Gedekte apparatuur,
 
(b) een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken,
 
(c) de bediening van de Gedekte apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals door de fabrikant is beschreven in de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen voor de Gedekte apparatuur, of
 
(d) onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een erkende Apple-serviceprovider (“AASP”) is;
 
(iii) Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;
 
(iv) Gedekte apparatuur die is verloren of gestolen. Dit Plan dekt alleen Gedekte apparatuur die in zijn geheel aan Apple is geretourneerd;
 
(v) Cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten;
 
(vi) Verbruiksonderdelen, zoals batterijen, behalve met betrekking tot de batterijdekking onder het APP voor iPod of tenzij er een storing is opgetreden ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten;
 
(vii) Preventief onderhoud op de Gedekte Apparatuur; of
 
(viii) Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale slijtage van het product.
 
4.2 Technische ondersteuning
 
Het Plan omvat niet het volgende:
 
(i) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de op dat moment geldende versie;
 
(ii) Uw gebruik van of uw aanpassing van de Gedekte apparatuur, het Mac OS, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware op een manier waarvoor de Gedekte apparatuur of software niet is bedoeld om te worden gebruikt of aangepast volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen van de fabrikant voor de Gedekte apparatuur;
 
(iii) Producten van andere fabrikanten of hun effecten op of interacties met de Gedekte apparatuur, het Mac OS, Mac OS Server, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor iPod dat niet is gerelateerd aan iPod-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(v) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple Display dat niet is gerelateerd aan verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(vi) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem onder het APP voor Apple TV dat niet is gerelateerd aan Apple TV-software of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(vii) Andere Apple-software dan het Mac OS, Mac OS Server, iPod-software, Apple TV-software of Consumentensoftware die is gedekt onder het van toepassing zijnde Plan;
 
(viii) Mac OS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op Mac OS Server op een Mac wordt gebruikt;
 
(ix) Mac OS-software of bepaalde software van het merk Apple die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;
 
(x) Webbrowsers, e-mailprogramma's en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of de Mac OS-configuraties die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of
 
(xi) Schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen. Herstel en hernieuwde installatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder dit Plan.
 
5. Hoe krijgt u service en ondersteuning?
 
U kunt hardwareservices en technische ondersteuning krijgen door toegang tot de ondersteuningsbronnen van Apple die hieronder zijn beschreven of door te bellen met het telefoonnummer dat word genoemd in de Aan de slag-handleiding (de “Handleiding”). De Handleiding is te vinden in de verpakking van het Plan. Als u belt, wordt u te woord gestaan door een medewerker van de technische ondersteuning van Apple. Deze zal u vragen om uw Nummer Overeenkomst Plan of het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er assistentie wordt geboden. Bewaar uw Bevestiging en het originele ontvangstbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Plan, omdat deze documenten vereist zijn als er vragen zijn over in hoeverre uw product voor dekking in aanmerking komt.

Internationale ondersteuningsinformatie
Erkende Apple-serviceproviders en Apple Stores
Apple-ondersteuning en -service
 
 
6. Opties hardwareservice
 
6.1 Apple biedt volgens eigen inzicht hardwareservices aan via een of meer van de volgende opties:
 
(i) Afgifte service (carry-in-service). De carry-in-service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Breng de Gedekte apparatuur terug naar een Apple Store of een AASP-locatie die een carry-in-service aanbiedt. De service wordt ter plekke uitgevoerd, of de winkel of serviceaanbieder kan de Gedekte apparatuur naar een Apple-reparatieservice (“ARS”) sturen om de service uit te voeren. Zodra u bericht ontvangt dat de service is voltooid, zal u worden gevraagd om de Gedekte apparatuur weer op te halen.
 
(ii) Service ter plaatse. Service ter plaatse is beschikbaar voor veel desktopcomputers als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een erkende Apple-serviceprovider bevindt. Als Apple bepaalt dat service ter plaatse beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. De service wordt op de locatie uitgevoerd, of de servicetechnicus transporteert de Gedekte apparatuur naar een AASP- of ARS-locatie voor reparatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een AASP- of ARS-locatie, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de service naar uw locatie wordt getransporteerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen.
 
(iii) Opsturen per post/Mail-in Service. De Mail-in Service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Als Apple bepaalt dat uw Gedekte apparatuur in aanmerking komt voor de Mail-in Service, dan stuurt Apple u een bewijs van vooruitbetaling van de verzendkosten (en zo nodig verpakkingsmateriaal als u niet meer over de originele verpakking beschikt) en vervolgens verzendt u de Gedekte apparatuur naar een ARS-locatie conform de instructies van Apple. Als de service is voltooid, stuurt de ARS-locatie de Gedekte apparatuur naar u terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd.
 
(iv) Express Replacement Service (“ERS”) of Do-it-Yourself (“DIY”-)service voor Gedekte apparatuur. ERS is beschikbaar voor bepaalde producten van de Gedekte apparatuur en de Do-it-Yourself (“DIY”-)service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als ERS of DIY in de omstandigheden beschikbaar is, is het volgende proces van toepassing.
 
(a) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd. Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, het onderdeel of het accessoire en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple de creditcard met het geautoriseerde bedrag.
 
(b) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire niet naar Apple hoeft te worden teruggestuurd. Apple stuurt u kosteloos een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.
 
(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de ERS- of DIY-service met zich meebrengt.  Indien u meer hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.
 
6.2 Service in landen die niet het land van aankoop zijn, is beperkt tot de opties die in het land beschikbaar zijn. U bent wellicht aansprakelijk voor de verzend- en afhandelingskosten als voor de Gedekte apparatuur geen service kan worden verleend in het land waar de service is aangevraagd, als dit niet het land van aankoop is.  Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. Voor de internationale service kan Apple defecte producten en onderdelen repareren of ze vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden.
 
7. Uw verantwoordelijkheden
 
Als u onder het Plan service of ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich houden aan het volgende:
 
(i) Verstrek uw Nummer Overeenkomst Plan en een kopie van het originele aankoopbewijs van uw Plan als hierom wordt gevraagd;
 
(ii) Verschaf informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iii) Reageer op verzoeken om informatie, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
(iv) Volg de instructies die Apple u geeft, inclusief maar niet beperkt tot het niet opsturen van producten en accessoires van Apple die niet in aanmerking komen voor reparatie of de vervangingsservice, en het verpakken van de Gedekte apparatuur in overeenstemming met de verzendinstructies;
 
(v) Werk software bij met de op dat moment gepubliceerde releases voordat u service aanvraagt; en
 
(vi) Zorg dat u een back-up maakt van software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. APPLE KAN DE ORIGINELE SOFTWARECONFIGURATIE VAN DE GEDEKTE APPARATUUR EN DAAROPVOLGENDE UPDATERELEASES OPNIEUW INSTALLEREN WANNEER DE SERVICE WORDT UITGEVOERD, HETGEEN ZAL LEIDEN TOT DE VERWIJDERING VAN ALLE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STONDEN VOORDAT DE SERVICE WERD UITGEVOERD. TIJDENS DE SERVICE ONDER HET APP VOOR IPOD, VERWIJDERT APPLE DE INHOUD VAN DE IPOD EN WORDEN DE OPSLAGMEDIA OPNIEUW GEFORMATTEERD. Apple stuurt uw iPod terug of levert een vervangende iPod zoals de iPod oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de hardwareservice kan Apple updates van het iPod-besturingssysteem installeren, waarbij geen oudere versies van het iPod-besturingssysteem voor de iPod kunnen worden hersteld. Na een dergelijke update van het iPod-besturingssysteem kan het voorkomen dat programma's van andere fabrikanten die op de iPod waren geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de iPod. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8. Beperking van aansprakelijkheid
 
8.1 Gehele overeenkomst
 
Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit servicecontract worden beschreven (mondeling, schriftelijk, expliciet en/of geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht) zijn uitgesloten van het Plan voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 
Voor zover dergelijke garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, blijven zij (voor zover dit wettelijk is toegestaan) beperkt tot de looptijd van het Plan en, naar inzicht van Apple, tot de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.
 
In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.
 
8.2 Disclaimer in verband met gegevens:
 
Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder dit Plan Gedekte apparatuur te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op de Gedekte apparatuur zijn opgeslagen.
 
8.3 Beperking van aansprakelijkheid:
 
(i)   Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met dit Plan, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), hetzij anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van dit Plan beperkt tot de levering (de kosten van de door Apple gekozen garantieservice) van de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “Opties hardwareservice”.
 
(ii)  In geen geval is Apple aansprakelijk voor:
 
a)   verlies van winst; of
b)   verlies van zaken; of
c)   verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
d)   verlies van verwachte besparingen; of
e)   verlies van goederen; of
f)    verlies van contracten; of
g)   verlies van gebruik; of
h)   verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of
i)    bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.
 
(iii) De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 
9. Annulering
 
U mag dit Plan op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Als u besluit dit Plan te annuleren, kunt u Apple bellen op het telefoonnummer dat wordt genoemd in de Aan de slag-handleiding of stuurt of faxt u een schriftelijke kennisgeving met uw Nummer Overeenkomst Plan naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). Uw kennisgeving moet vergezeld gaan van een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan. Tenzij anders bepaald in lokale wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het Plan volledig gerestitueerd minus de waarde van eventuele service die onder het Plan is verleend indien u binnen dertig (30) dagen na aankoop van uw Plan of na ontvangst van deze Voorwaarden annuleert, afhankelijk van welk moment later plaatsvindt. Als u na meer dan dertig (30) dagen na uw ontvangst van dit Plan annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato van de oorspronkelijke aankoopprijs, gebaseerd op het percentage van de Dekkingsperiode vanaf de aankoopdatum van het Plan dat niet is verlopen, minus (a) annuleringskosten van € 25,00 of tien procent (10%) van de pro rata terugbetaling (waarbij het kleinste bedrag geldt), en (b) de waarde van eventuele service die onder het Plan aan u is verleend. Deze annuleringskosten zijn niet van toepassing wanneer de annulering is gebaseerd op een wettelijk recht van de consument op terugtrekking of teruggave (zoals tijdens een wettelijk vastgelegde bezinningsperiode). Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan annuleren vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Gedekte apparatuur beschikbaar zijn. Als Apple dit Plan annuleert omdat er geen serviceonderdelen meer beschikbaar zijn, ontvangt u een restitutie naar rato voor de nog niet vervallen termijn van het Plan.
 
10. Overdracht van het Plan
 
(i) Met de Overdracht van de Gedekte apparatuur naar een Nieuwe eigenaar. Onderhevig aan de onderstaande beperkingen is het u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Plan blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht het originele aankoopbewijs, de Bevestiging en al het verpakkingsmateriaal van het Plan bevat, inclusief gedrukt materiaal en deze Voorwaarden; (b) u Apple op de hoogte brengt van de overdracht door een kennisgeving van de overdracht te sturen of te faxen naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917); en (c) de derde die het Plan ontvangt zich akkoord verklaart met de Voorwaarden van het Plan. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht van het Plan, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, het serienummer van de Gedekte apparatuur die wordt overgedragen en naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar doorgeven.
 
(ii) Met de Overdracht van Originele Gedekte apparatuur naar Nieuwe Gedekte apparatuur. Het is u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de dekking onder het Plan blijvend over te dragen naar een nieuw Apple-product dat uw eigendom is en door u wordt gekocht binnen dertig (30) dagen na aanschaf van de Gedekte apparatuur. Het nieuwe product moet voor dekking onder het Plan in aanmerking komen en op het moment van de overdracht moeten beide producten zijn gedekt onder de beperkte garantie van één (1) jaar voor hardware van Apple. Apple verstrekt een Bevestiging voor het nieuwe product, dat vervolgens de Gedekte apparatuur wordt. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, de serienummers en de aankoopbewijzen van de producten die worden overgedragen, doorgeven door een kennisgeving van de overdracht naar Apple te verzenden of te faxen zoals in het gedeelte onmiddellijk hierboven is beschreven.
 
11. Privacy
 
Apple zal gegevens van klanten bewaren en gebruiken in overeenstemming met het Apple-privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Algemeen
 
(i) Geen enkele Apple-wederverkoper, -agent of -werknemer is gemachtigd om de voorwaarden van dit servicecontract te wijzigen, te verlengen of uit te breiden. 
 
(ii) Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van dit servicecontract en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.
 
(iii) U erkent dat alle informatie of gegevens die u onder dit Plan aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn.
 
(iv) U moet het Plan kopen en registreren binnen twaalf (12) maanden van de oorspronkelijke aankoopdatum van de Gedekte apparatuur.
 
(v) De financiële verplichtingen van dit Plan worden gesteund door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Indien Apple Distribution International deze verplichtingen niet kan vervullen, worden de verplichtingen overgenomen door Apple Operations Europe, een onderneming die is gevestigd volgens de wetten van de Republiek Ierland.
 
(vi) Dit Plan wordt aangeboden en is alleen geldig als u een inwoner bent van een land waarin Apple of haar gelieerde ondernemingen het Plan aanbieden dat hier wordt beschreven: https://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Dit Plan wordt niet aangeboden aan personen die nog niet meerderjarig zijn. Dit Plan is niet beschikbaar waar dit volgens de wet verboden is.
 
(vii) Dit servicecontract valt onder de wetgeving van het land waarin het Plan is aangeschaft.
 
032714 APP Mac Belgium Dutch v6.1