Apple Retail Belgium BVBA, Reparatievoorwaarden

(Retail Store-reparaties)

Deze voorwaarden gelden voor de reparatie van uw product door Apple Retail Belgium bvba, een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba). Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Havenlaan 86C, Postbus 204, B-1000 Brussel, België, en is geregistreerd in het Rechtspersonenregister onder nr. VAT BE 0836.157.420 RPR Brussel.

We verwijzen hieronder naar Apple Retail Belgium bvba met de termen “Apple”, “ons” of “onze”, en naar onze Apple Retail Stores in België met de term “Apple Store(s)”.

1. Deze reparatievoorwaarden zijn van toepassing op de reparatieservice voor uw product, die wordt geleverd door Apple tegen betaling van de overeengekomen prijs. Apple behoudt zich het recht voor om deze reparatieservice te beperken tot één (1) product per Apple Store-klant. Deze reparatievoorwaarden zijn niet van toepassing op de reparatie van uw product indien dit wordt gedekt door de beperkte eenjarige garantie van Apple, een verlengde serviceovereenkomst (zoals het AppleCare Protection Plan) of de tweejarige wettelijke garantie van toepassing op consumentengoederen onder de toepasselijke wetgeving. In deze situaties is de reparatie van uw product onderworpen aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de eenjarige beperkte garantie van Apple of een verlengde serviceovereenkomst, of aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de tweejarige wettelijke garantie van de verkoper. Voor meer informatie over genoemde garanties, raadpleeg https://https://www.apple.com/benl/legal/statutory-warranty/Belgium_Dutch_Statutory_Warranty.pdf of de meegeleverde documentatie bij uw product.

Apple begrijpt dat uw gegevens belangrijk voor u zijn. Er bestaat altijd een risico dat gegevens verloren gaan tijdens onderhoud of reparatie. In sommige gevallen zijn gegevens niet meer te herstellen of worden ze permanent gewist of opnieuw geformatteerd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het onderhoud/de reparatie een back-up te maken van alle gegevens, software en/of apps op uw product en dergelijke gegevens op uw product eventueel te wissen. Apple is niet verantwoordelijk voor het verlies, herstel of in gevaar brengen van gegevens, software of apps, of het gebruiksverlies van uw product of andere apparatuur die ontstaat door de services die door Apple worden geleverd. U verklaart dat uw product geen illegale bestanden of gegevens bevat.

U gaat ermee akkoord dat uw apparaat mogelijk via een gangbare pakketvervoerder wordt verstuurd naar een externe serviceprovider. Om die reden is het belangrijk dat u een back-up maakt van uw apparaat en uw gegevens wist voordat u het apparaat inlevert voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

2. I Als de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden nodig zijn vanwege een defect aan niet-originele onderdelen of vanwege schade ten gevolge van misbruik, verkeerd gebruik of een externe oorzaak, behoudt Apple zich het recht voor om het product aan u te retourneren zonder er reparatie of onderhoud aan te hebben gepleegd, en om u eventuele inspectiekosten in rekening te brengen. Apple is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product die tijdens het onderhoud/de reparatie optreedt als gevolg van ongeoorloofde aanpassingen, reparaties of vervangen onderdelen die niet zijn uitgevoerd door Apple of een AASP. Bij schade neemt Apple contact met u op en wordt u gevraagd of u akkoord gaat met eventuele extra kosten om het onderhoud/de reparatie te kunnen afronden, zelfs als het product onder een garantie of AppleCare-dekking valt. Als u niet akkoord gaat, stuurt Apple uw product mogelijk in beschadigde staat terug zonder dat het onderhoud/de reparatie is afgerond. Apple is hiervoor niet aansprakelijk.

3. Als onderdeel van de service installeert Apple mogelijk updates van de systeemsoftware waardoor uw Apple product niet meer terug kan worden gezet naar een eerdere versie van de systeemsoftware. Het bijwerken van de systeemsoftware kan tot gevolg hebben dat apps van andere fabrikanten die op uw Apple product zijn geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn of niet meer werken met uw Apple product.

4. Indien de reparatie arbeidskosten en/of kosten voor onderdelen met zich meebrengt die niet zijn gespecificeerd toen u het product ter reparatie hebt afgegeven, kan Apple u daarvoor om goedkeuring vragen middels een herziene kostenraming. Indien u deze herziene raming weigert, behoudt Apple zich het recht voor om het product naar u terug te sturen en u aansprakelijk te stellen voor eventuele diagnostische kosten die u hebt aanvaard toen u het product ter reparatie hebt afgegeven, voor zover dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5. Apple kan nieuwe of gebruikte originele Apple onderdelen gebruiken die getest zijn en voldoen aan de functionele vereisten van Apple. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Apple, alle vervangende onderdelen worden uw eigendom. Over het algemeen zijn de vervangen onderdelen te herstellen en worden deze onderdelen ingewisseld of hersteld door Apple voor hun waarde. Apple kan bij onderhoud of reparatie Apple-producten of vervangende onderdelen gebruiken die afkomstig zijn uit een ander land dan het land waaruit het Apple product of de originele onderdelen afkomstig waren. Als de toepasselijke wetgeving vereist dat Apple een vervangen onderdeel terugstuurt, stemt u ermee in om Apple de extra kosten van het vervangende onderdeel te betalen.

6. Apple verbindt zich ertoe om de reparatie binnen de negentig (90) dagen nadat het product voor reparatie is aangeboden te laten uitvoeren door een vakkundig reparateur in overeenstemming met de beste in de sector gehanteerde standaarden, en garandeert dat alle onderdelen die bij de reparatie van uw product worden gebruikt, vrij zullen zijn van materiaal- of fabricagefouten, tenzij Apple anders bepaalt. Apple garandeert ook, in zoverre dit wettelijk is toegestaan, dat de batterijen die als onderdeel van de service op Mac-laptops worden geïnstalleerd ter vervanging van Apple batterijen, vrij zullen zijn van materiaal- of fabricagefouten gedurende één (1) jaar na de reparatiedatum. De bovenstaande garanties zijn beperkte garanties en in geval van niet-nakoming zal Apple (i) de service opnieuw uitvoeren, (ii) het onderdeel repareren of vervangen of (iii) de kosten van de geleverde service terugbetalen. Om gebruik te maken van deze garanties dient u het product op eigen kosten terug te sturen naar de plaats waar de service is geleverd. VOOR ZOVER DIT OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, ZIJN DEZE GARANTIES EN RELEVANTE RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN, ONGEACHT OF DEZE MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET ZIJN. VOOR ZOVER DIT OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, SLUIT APPLE MET NAME ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN GEBREKEN. INDIEN APPLE IMPLICIETE GARANTIES WETTELIJK NIET KAN UITSLUITEN, WORDEN ALLE DERGELIJKE GARANTIES, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEPERKT TOT DE DUUR VAN EXPLICIETE BEPERKTE GARANTIES. HET VOORGAANDE IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN LAAT UW CONSUMENTENRECHTEN ONVERLET, MET INBEGRIP VAN UW RECHTEN ONDER DE TWEEJARIGE WETTELIJKE GARANTIE MET BETREKKING TOT CONSUMENTENGOEDEREN.

7. BINNEN DE WETTELIJK TOEGESTANE BEPERKINGEN KAN APPLE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN DE GELEVERDE SERVICES OF OP ENIGE ANDERE WETTELIJKE BASIS (HETZIJ CONTRACTUEEL, NIET-CONTRACTUEEL, OF OP GROND VAN SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING, HETZIJ ONDER EEN GARANTIE DIE VERBORGEN OF EVENTUELE ANDERE GEBREKEN DEKT), MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN VERKOOP, VERLIES VAN FEITELIJKE OF VERWACHTE INKOMSTEN (INCLUSIEF VERLIES VAN INKOMSTEN UIT CONTRACTEN), VERLIES VAN INVESTERINGEN, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN OF MOGELIJKE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN CLIENTEEL, REPUTATIESCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, SCHADE AAN GEGEVENS, CORRUPTE GEGEVENS OF KOSTEN DIE ZIJN GEMAAKT OM GENOEMDE GEGEVENS TE HERSTELLEN, HET SCHRIJVEN OF HERSTELLEN VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS DIE WAREN OPGESLAGEN OP OF WERDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET UW PRODUCT EN ENIGE INBREUK OP DE VERTROUWELIJKHEID VAN DE OP UW PRODUCT OPGESLAGEN GEGEVENS.

IN HET BIJZONDER GARANDEERT APPLE NIET DAT HET (i) UW PRODUCT KAN REPAREREN OF VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR DE PROGRAMMA’S OF GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN OF ZONDER VERLIES VAN GENOEMDE PROGRAMMA’S OF GEGEVENS, OF (ii) DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS KAN HANDHAVEN.

ALS HET PRODUCT IS BESCHADIGD OF VERLOREN IS GEGAAN GEDURENDE DE PERIODE DAT HET AAN APPLE WAS TOEVERTROUWD, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE BEPERKT TOT DE REPARATIE- OF VERVANGINGSKOSTEN VAN HET DESBETREFFENDE PRODUCT. IN ANDERE GEVALLEN KAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE VOOR ENIGE SCHADE IN GEEN GEVAL GROTER ZIJN DAN DE BETALINGEN DIE APPLE HEEFT ONTVANGEN VOOR DE DIENSTEN DIE ONDER DEZE VOORWAARDEN ZIJN VERLEEND.

IN BEPAALDE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING. BOVENDIEN ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING IN HET GEVAL VAN (i) OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL, (ii) OPZET OF GROVE SCHULD, OF (iii) ALLE ANDERE OMSTANDIGHEDEN WAARVOOR APPLE HAAR AANSPRAKELIJKHEID NIET WETTIG KAN BEPERKEN. IN HET BIJZONDER LATEN BOVENVERMELDE BEPERKINGEN ALLE EVENTUELE CONSUMENTENRECHTEN ONVERLET.

BEHOUDENS UW WETTELIJKE RECHTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN DE HIERIN BESCHREVEN RECHTSMIDDELEN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN IN GEVAL VAN ENIGE INBREUK DOOR APPLE OP GENOEMDE VOORWAARDEN.

8. Indien u uw product niet opeist en niet alle verschuldigde bedragen betaalt binnen de zestig (60) kalenderdagen na kennisgeving door Apple dat het product is gerepareerd, zal Apple u schriftelijk op het postadres dat bij de aanvaarding van deze voorwaarden werd opgegeven, een ultieme termijn meedelen van negentig (90) kalenderdagen om het product terug te eisen. Als u na deze termijn nog steeds geen bezit hebt genomen van uw product, zal Apple uw product beschouwen als niet-opgeëist en zal de eigendom ervan automatisch overgaan op Apple, die er vrij over zal kunnen beschikken (met inbegrip van verkopen of vernietigen) zonder verdere verwittiging en zonder dat Apple u enige terugbetaling of vergoeding verschuldigd zal zijn. Onverminderd het voorgaande behoudt Apple zich alle rechten voor, met name het recht om de vergoeding te eisen van de reparatiekosten en alle overige kosten of schade, met inbegrip van alle kosten of de opslagkosten van het product die u door Apple ter kennis zouden zijn gebracht.

9. Indien als onderdeel van het reparatieproces informatie moet worden overgedragen naar een andere informatiedrager dan wel software moet worden geïnstalleerd, verklaart u dat u gerechtigd bent om genoemde informatie te kopiëren en dat u de voorwaarden van de softwarelicentie die voorafgaand aan de installatie aan u wordt voorgelegd, aanvaardt. Bovendien machtigt u Apple om de informatie over te dragen en om genoemde voorwaarden formeel namens u te aanvaarden tijdens de uitvoering van de reparatie.

10. Deze reparatievoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

11. Indien een bepaling van deze reparatievoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, illegaal of niet toepasbaar wordt verklaard onder de huidige wet- en regelgeving, zal genoemde bepaling, in zoverre deze kan worden gescheiden van de overige bepalingen van deze voorwaarden, worden geacht uit deze voorwaarden te zijn verwijderd, en zal dit op geen enkele manier van invloed zijn op de geldigheid of toepasbaarheid van de overige bepalingen. 

12. Afgezien van de beperkte eenjarige garantie van Apple, een verlengde serviceovereenkomst of de tweejarige wettelijke garantie met betrekking tot consumentengoederen, zijn de onderhavige reparatievoorwaarden de enige voorwaarden die van toepassing zijn op de reparatie van uw product door Apple.

13. U begrijpt en erkent dat het voor Apple mogelijk noodzakelijk is om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de service ingevolge deze voorwaarden te kunnen leveren. Onder de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren en om door middel van een kosteloos verzoek bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Apple en over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, het privacybeleid van Apple, dat te vinden is op https://www.apple.com/benl/privacy.

14. U erkent en begrijpt dat het voor Apple noodzakelijk is om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de behandelingsverplichtingen ingevolge deze Voorwaarden te kunnen uitvoeren. Apple beschermt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van Apple voor consumenten dat u kunt raadplegen op https://www.apple.com/benl/privacy.